หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันการจัดการขยะอินทรีย์มีมากหมายหลากหลายวิธี การเลี้ยงไส้เดือนดินก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในทุกภาคของประเทศไทย ในเชิงของการจัดการขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เนื่องจากได้ผลผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักมูลไส้เดือนที่ใช้เป็นปุ๋ยให้พืช และบำบัดน้ำเสียได้อย่างดี แต่ปัญหาขยะอินทรีย์ยังคงมีมากในหลายพื้นที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้วิจัยและพัฒนาการเลี้ยงหนอนแม่โจ้เพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เครือข่ายภาคเหนือ จากงานวิจัยพบว่า ตัวหนอนแม่โจ้ มีศักยภาพในการกำจัดขยะอินทรีย์ได้ผลดีไม่แพ้ไส้เดือนดินโดยสามารถกินขยะอินทรีย์จำพวกผัก ผลไม้ เศษอาหาร และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้หลายชนิด อาทิ เปลือกกาแฟ กากเพาะเห็ด กากเบียร์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังขยายพันธุ์ได้รวดเร็วกว่าไส้เดือนดินมาก เนื่องจากหนอนแม่โจ้เป็นแมลงวันชนิดหนึ่ง และพบว่าตัวหนอนแม่โจ้ที่เลี้ยงได้มีส่วนประกอบของโปรตีนสูง มีกรดอะมิโนที่จำเป็นหลายชนิด รวมทั้งมีโอเมก้า 3 6 9 ในปริมาณสูง เมื่อทดสอบนำหนอนแม่โจ้ไปเลี้ยงไก่ชนวันละ 10 ตัว/ไก่ 1 ตัว/วัน ในเบื้องต้นพบว่าให้ผลในด้านการเพิ่มน้ำหนักและฟื้นฟูสุขภาพไก่ชนดี โดยไก่ชนมีลักษณะขนเป็นมัน ก้นแดง หน้าแดง และหน้าแดงแข็ง ดังนั้นจึงเป็นการจัดการขยะอินทรีย์ที่ได้ผลพลอยได้คือ ตัวหนอนที่ค่อนข้างคุ้มค่า และเหมาะสมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหนอนแม่โจ้ที่ได้จากงานวิจัยนี้ไปสู่เกษตรกรและผู้ประกอบการสำหรับเป็นตัวเลือกหนึ่งในการจัดการปัญหาขยะอินทรีย์ และเพื่อผลิตโปรตีนสูงสำหรับเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง เช่น ปลาสวยงาม กุ้งก้าม กุ้งลอบเตอร์ ปลาเก๋า ไก่ชน ไก่อินทรีย์ ฯลฯ

          ดังนั้นฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรและชุมชน สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงร่วมมือกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเลี้ยงหนอนแม่โจ้เพื่อผลิตโปรตีนอาหารสัตว์” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคนิคการเลี้ยงหนอนแม่โจ้ ส่งเสริมให้มีการนำขยะอินทรีย์ และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตโปรตีนคุณภาพสูงสำหรับเลี้ยงสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้เทคนิคการเลี้ยงหนอนแม่โจ้ ให้แก่เกษตรกร หน่วยงาน และผู้ที่สนใจ
  2. เพื่อส่งเสริมให้มีการนำขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อลดมลภาวะที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
  3. เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตโปรตีนคุณภาพสูงสำหรับสัตว์เลี้ยง เพื่อลดต้นทุนการผลิต

เป้าหมาย: เกษตรกร หน่วยงาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวน 60 คน 

  • เกษตรกร หรือฟาร์มที่สนใจการผลิตโปรตีนคุณภาพสูงสำหรับสัตว์เลี้ยง ได้แก่ ไก่ นก ปลา และกุ้ง
  • หน่วยงานที่สนใจการกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีการเลี้ยงหนอนแม่โจ้
  • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา สถานที่อบรม: วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม CC403 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี

วิทยากรบรรยาย

          รองศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงานรับผิดชอบ

  1. ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรและชุมชน สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ค่าลงทะเบียน: จำนวน 500 บาท/ท่าน ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

- เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร จำนวน 1 ชุด

- ชุดแม่พันธุ์หนอนแม่โจ้สำหรับเริ่มต้นเลี้ยง จำนวน 1 ชุด

- อาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ตลอดการจัดอบรม)

ระยะเวลาการรับสมัคร: เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้–วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560 หรือปิดรับสมัครเมื่อครบ 60 คน

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

ชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขา อุทยานวิทยาศาสตร์
ชื่อบัญชี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หมายเลขบัญชี 080-000001-0
ส่งใบสมัครและสลิปการโอนเงินมาที่ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรสาร 0 2564 7004

สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรและชุมชน สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทร 0 2564 7000 ต่อ 1704-1707 หรือ 089-0787457 (ณัฐวุฒิ), 084-4090336 (สุวิมล), 084-5550308 (เลอทีชา)
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรสาร 0 2564 7004

ดาวน์โหลดกำหนดการอบรมและใบสมัคร 
หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb6YC-WcWyWBLvcK663lf3c3deoclCVpx0Mu-NqE1oXTQPag/viewform?c=0&w=1