หลักการและเหตุผล

          การเกษตรในปัจจุบันมีเทคโนโลยีและองค์ความรู้มากมายหลากหลายให้เลือกใช้ เพื่อช่วยในการผลิตพืชและเลี้ยงสัตว์ให้ได้ผลผลิตดีและมีคุณภาพรวมทั้งได้ปริมาณมาก ทำให้เกษตรกรหรือผู้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ทั่วไปสะดวกสบายขึ้น แต่ปัญหาที่ตามมาคือ ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูงขึ้นมาก เมื่อใดที่ราคาผลผลิตตกต่ำแล้วเกษตรกรจะขายผลผลิตได้ไม่คุ้มกับทุนที่ลงไป หนี้สินก็เกิดขึ้น การที่มีเทคโนโลยีองค์ความรู้ต่างๆ เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว เพียงแต่เกษตรกรหรือผู้ผลิตพืชและสัตว์ ต้องนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม รวมทั้งศึกษาให้เกิดความรู้จริงและทำอย่างจริงจังต่อเนื่องจนเกิดผลสำเร็จ โดยไม่ลืมวางแผนปฏิบัติให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคตด้วย การใช้ไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์นับว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถกำจัดขยะอินทรีย์ได้รวดเร็วมากภายใน 5 วัน และได้ผลตอบแทนคือ ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน น้ำหมักมูลไส้เดือนดิน และตัวไส้เดือนดิน ซึ่งมูลไส้เดือนดินเป็นปุ๋ยคุณภาพดี เหมาะอย่างยิ่งในการใช้ปลูกพืช ส่งเสริมการออกดอกออกผลของพืช ส่วนน้ำหมักมูลไส้เดือนดินใช้ปรับสภาพดิน ฟื้นฟูต้นพืชที่เสื่อมโทรมหรือติดโรค และสามารถปรับสภาพน้ำเน่าเสียหรือดับกลิ่นเหม็นของห้องส้วมได้ นอกจากนี้จากการที่จำนวนประชากรของประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ขยะอินทรีย์มีปริมาณมากและเกิดเป็นปัญหาต่างๆ ตามมา ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนขยะอินทรีย์เป็นปุ๋ยสำหรับใช้ในการปลูกพืช จะส่งผลให้สังคมสะอาด ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะลงจำนวนมาก และได้ปุ๋ยคุณภาพดีไปใช้ในการผลิตพืชผลทางการเกษตรไปพร้อมกัน

          ดังนั้นฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรและชุมชน สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร(สท.) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงร่วมมือกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการกำจัดขยะอินทรีย์ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน แก่ผู้สนใจเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ภายในครัวเรือน และผลิตเพื่อจำหน่ายทางการค้า นอกจากนี้ ยังเป็นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร รวมถึงการสร้างอาชีพให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการกำจัดขยะอินทรีย์ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน แก่ผู้สนใจเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ภายในครัวเรือน และผลิตเพื่อจำหน่ายทางการค้า
  2. เพื่อส่งเสริมให้มีการนำขยะอินทรีย์ และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อลดมลภาวะที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

          เกษตรกร หน่วยงาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวน 60 คน

วัน เวลา สถานที่อบรม: วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม CC403 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จ.ปทุมธานี

วิทยากรบรรยาย

          รองศาสตราจารย์ ดร.อาณัฐ ตันโช ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงานรับผิดชอบ

  1. ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรและชุมชน สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร(สท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ค่าลงทะเบียน  จำนวน 500 บาท/ท่าน ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

  • เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร จำนวน 1 ชุด
  • แม่พันธุ์ไส้เดือนดินสำหรับเริ่มต้นเลี้ยง จำนวน 1 ชุด
  • อาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ตลอดการจัดอบรม)

ระยะเวลาการรับสมัคร: เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560 หรือปิดรับสมัครเมื่อครบ 60 คน

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

ชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขา อุทยานวิทยาศาสตร์
ชื่อบัญชี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หมายเลขบัญชี 080-000001-0
ส่งใบสมัครและสลิปการโอนเงินมาที่ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรสาร 0 2564 7004

สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรและชุมชน สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทร 0 2564 7000 ต่อ 1704-1707 หรือ 089-0787457 (ณัฐวุฒิ), 084-4090336 (สุวิมล), 084-5550308 (เลอทีชา)
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดาวน์โหลดกำหนดการอบรมและใบสมัคร
หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRGO7dRZEyZtBS68pCFP-9VeYefgw5u_u7neCR05tb9JZ5eQ/viewform?usp=sf_link