งานสัมมนาวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เจ้าภาพกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตไทย  ณ  กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลงทะเบียนได้ที่

1. หลักการและเหตุผล

โดยที่ประเทศไทยมีเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ (Seed Hub) ของภูมิภาคเอเชีย เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและภูมิภาค การเตรียมความพร้อมในการยกระดับความสามารถทั้งด้านการผลิต การบริหารจัดการ และการสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพผลิตผลทางการเกษตรและเมล็ดพันธุ์ไทยที่มีคุณภาพสูงในระดับนานาชาติ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการผลักดันประเทศไปสู่เป้าหมายการเป็น Seed Hub ได้อย่างแท้จริง

และแม้ว่าในเชิงบุคลากรนักปรับปรุงพันธุ์ และ ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์  จะได้มีการพัฒนาทักษะและความสามารถในการแข่งขันได้ดีขึ้นกว่าในอดีตโดยดูได้จากมูลค่าการส่งออกและการขยายตลาดการค้าในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นหรือในเชิงทักษะ เทคโนโลยี และ อุปกรณ์การเกษตร นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ประกอบการไทยจะได้มีการสร้างองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ์ และความสามารถเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ การผลิต วัสดุอุปกรณ์การเกษตร การตรวจและการป้องกันโรคพืชที่มีประสิทธิภาพเทียบเคียงในระดับมาตรฐานแล้วก็ตาม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศที่มีความก้าวหน้าทั้งในเชิงการวิจัยและพัฒนา และการค้าของธุรกิจการเกษตรและเมล็ดพันธุ์จะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศผู้นำในระดับโลกซึ่งได้รับการยอมรับมาเป็นเวลานานว่าเป็นประเทศที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นต้นแบบความรู้และนวัตกรรมทางการเกษตรที่ก้าวหน้าหลายด้าน รวมทั้ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรและการผลิตเมล็ดพันธุ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย  ณ  กรุงเฮก จึงได้มีกำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ในวันที่ 3 กรกฎาคม และ ประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ และ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามลำดับ

 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

2.1  เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ  กฎระเบียบ และมาตรฐานการค้าเมล็ดพันธุ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการเกษตรและเมล็ดพันธุ์ของประเทศไทยให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2.2   เพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการเกษตร  การปรับปรุงพันธุ์ และ เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ รวมทั้ง อุปกรณ์ทางการเกษตร ให้แก่บุคลากรทั้งในภาคการวิจัย ภาคการศึกษา และภาคเอกชนไทย เนเธอร์แลนด์ และ ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอื่นๆ อันจะนำไปสู่การถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรู้ภายในเครือข่ายต่อไป

 

3. ผลประโยชน์ที่คาดหมายจากการดำเนินการตามวัตถุประสงค์

3.1   ผลประโยชน์ทางวิชาการ – เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และ เทคโนโลยี นำมาใช้พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย การประยุกต์ใช้ และ การถ่ายทอดเทคโนโลยี ของประเทศไทย

3.2   ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน – การเพิ่มและพัฒนาความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่ผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ในอุตสาหกรรมเกษตรและเมล็ดพันธุ์ของไทย และเนเธอร์แลนด์

 

4. กำหนดการจัดงาน

4.1    งานสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ (Seminar on Updated Seed Technology) วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องดอยสุเทพ 1-2 โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

หมายเหตุ:

รายละเอียดการเข้าร่วมงานสัมมนาด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ (Seminar on Updated Seed Technology)

 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
 • การบรรยายเป็นภาคภาษาอังกฤษทั้งหมด
 • การสัมมนาฯ รับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 200 ท่าน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/bUZjQaVoA24v44rp2 และจะปิดระบบลงทะเบียนเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศศิวิมล บุญอนันต์ เบอร์โทร 089 498 4844 หรือ อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4.2   การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการทดสอบเมล็ดพันธุ์ (Workshop on Seed Testing) วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ (รับเพียง 16 ท่าน โดยคัดเลือกจากใบสมัคร)

หมายเหตุ:

รายละเอียดการเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทดสอบเมล็ดพันธุ์ (Workshop on Seed Testing)

 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
 • การบรรยายเป็นภาคภาษาอังกฤษทั้งหมด
 • การประชุมฯ รับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 16 ท่าน โดยการคัดเลือกจะพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถ "กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร" ตามเอกสารแนบ / pdf /  หรือ / word / และส่งใบสมัครมาที่อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ศศิวิมล) หรือ โทรสารหมายเลข 02 117 6498
 • หมดเขตส่งใบสมัครลงทะเบียนวันที่ 19 มิถุนายน 2560

 

 

Seminar on Updated Seed Technology

Monday, 3 July 2017

Doi Suthep 1-2, Kantary Hills Chiangmai Hotel

Nimmana Haeminda Road 12, Muang, Chiangmai Province

and

Workshop on Seed Testing

Tuesday, 4 July 2017

Chiangmai University (Room to be advised)

239, Huay Kaew Road, Muang, Chiangmai Province

 

Quality seed plays a crucial role in food security since ancient time. It is the key factor to ensure crop yield and quality as well as desirable physical attributes for current and future generations. Although the importance of seed was well recognized since ancient time, the innovation and know-how needed for seed production have been updating periodically to accommodate and satisfy growers and consumers' needs. With the looming effects of global warming, population multiplication and limited resources, the reliable quality, high yield and adaptability to the changing climate patterns are the sought-after performances in seed. Nowadays, good quality seed is not only to help achieving optimum output in crop production, but also financial return in seed trade. More and more countries, including Thailand, shifting their position from the fresh produces producers to the seed producers for a self-reliance on the agricultural production and important source of national income.

 

In terms of the global seed trade, in 2015, Thailand ranked number 10 as the major exporting countries of fruits & vegetables seeds (US$ 225 Million) while the Netherlands ranked number 1 (US$ 862 Million) followed by U.S.A., France, Germany, and China respectively. For bilateral trade between Thailand and the Netherlands, the Netherlands is the 6th importing country of Fruits & Vegetables Seeds from Thailand (US$ 12 Million) while Thailand is the 67th importing country of the same commodity from the Netherland (US$ 1 Million) (COMTRADE, United Nations).

 

As Thailand positioned itself a global leader in agriculture and quality seed hub of Asia, it is a must that the country get herself better prepared and qualified for the reliable source of quality seed. Thus, besides the updated technology on seed production, it is crucial that seed producers aware and adhere to quality standards and seed trade regulations. One approach is to get updated and learn the best-practice from global leader and trend-setter in the industry like the Netherlands. The country has a world-leading position in the seed production, trade and innovation. Netherlands has long been the world’s largest exporter of seeds, cut-flowers, plants and trees.

 

The National Science & Technology Development Agency (NSTDA), Ministry of Science and Technology, the Royal Thai Embassy in the Hague and Department of European Affairs, Ministry of Foreign Affairs have realized the importance of up-to-date knowledge and technology required in seed production and seed trade. The parties have agreed to organize the "Seminar on Updated Seed Technology” on Monday, 3 July 2017 at Doi Suthep 1-2, Kantary Hills Chiangmai Hotel, Muang, Chiangmai and “Workshop on Seed Testing” on Tuesday, 4 July 2017 at Chiangmai University (room to be advised) by inviting distinct speakers from the Netherlands to give special lectures in the seminar and lead the practical training in the workshop.

 

Objectives of the event:

1) To enable the Thai participants in learning and updating knowledge, methodology, research finding, and best practice on seed technologies from the Netherlands;

2) To practice on the given hands-on exercises on seed testing and quality control.

 

Target participants:

The target groups are personnel from following organizations:-

 1. Seed companies
 2. Private farms
 3. Public organizations
 4. Universities and Research Institutes
 5. Department of Agriculture/Department of Agricultural Extension, Ministry of Agriculture and Cooperatives

 

Note:

(a) The seminar and workshop of the whole event will be given in English (without translation);

(b) Number of expected participants for the conference is up to 200 pax and workshop is up to 16 Pax;

(c) Interested persons to participate in the Seminar, please register yourself at https://goo.gl/forms/bUZjQaVoA24v44rp2 “with free of charge”. The organizer reserves the right to close the registration webpage once the maximum capacity is reached;

(d) Interested persons to participate in the Workshop, please submit your application to E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Ms. Sasiwimon). The Workshop Organizer would reserve the right to announce the list of 16 (sixteen) successful applicants based on the relevant qualification, experience and an equitable distribution among qualified;

(e) The event program is subject to change without prior notice.

 

Seminar on Updated Seed Technology

Monday, 3 July 2017

Doi Suthep 1-2, Kantary Hills Chiangmai Hotel

Nimmana Haeminda Road 12, Muang, Chiangmai Province

 

(Draft) Program

08:30 - 09:00      Registration

09:00 - 09:15      Opening Ceremony

 • Opening Remarks by Mr. Songpol Sukchan, Director-General of the Department of European Affairs, Ministry of Foreign Affairs [to be confirmed]
 • Welcome Remarks by Mr. Arie Veldhuizen, The Dutch Agricultural Counsellor (Thailand & Vietnam), Embassy of the Kingdom of the Netherlands
 • Introductory Remarks by Ms. Viraporn Mongkolchaisit, Executive Vice President, National Science and Technology Development Agency (NSTDA)

09:15 - 09:20      Group photo

09:20 - 09:45      Coffee break

09:45 - 10:25      “Opportunities for Thailand as a distinctive global seed hub to meet future food

demands” by Mr. Ido verhagen, Access to Seeds Foundation

10:30 - 11:10      “Status and update of seed production and technologies used in the Netherlands”

by Mr. Peter Lentjes, Naktuinbouw (The Netherlands Inspection Service for Horticulture)

11:15 - 11:55      “Greenhouse concepts and its coverings for seed and crop production in different

climate zones” (Speaker to be confirmed)

12:00 - 13:00      Lunch

13:00 - 13:40      “The update of regulation and seed quality control in the Netherlands” by Mr. Peter Lentjes, Naktuinbouw (The Netherlands Inspection Service for Horticulture)

13:45 – 14:25  “The update of regulation and seed quality control in Thailand” by Mrs. Tudsanee Srisopha, Seed Regulation, Department of Agriculture, Thailand's Ministry of Agriculture and Cooperatives

14:30 - 15:10      “Optimisation of seed storage and longevity” by Dr. Steven Groot, Wageningen University & Research

15:10 - 15:30      Coffee break

15:30 - 16:10      “The genetic control of seed performance in interaction with the seed maturation environment” by Dr. Wilco Ligterink, Wageningen University

16:15 - 16:45      “Plasma technique for seed treatment” by Assist. Prof. Dr. Sa-nguansak Thanapornpoonpong, Chiangmai University                

 

Remark:

 • Please note that the program is subject to change without prior notice due to the confirmation of the speaker. Thus, the agenda will be updated continuously up to the conference.
 • Interested persons to participate in the Seminar, please register yourself at https://goo.gl/forms/bUZjQaVoA24v44rp2 “with free of charge”. The organizer reserves the right to close the registration webpage once the maximum capacity is reached.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Workshop on Seed Testing

Tuesday, 4 July 2017

Chiangmai University (room to be advised)

239, Huay Kaew Road, Muang, Chiangmai Province

 

(Draft) Program

08:00 – 08:30

Registration of participants

08:30 – 08:45

Welcome Remarks by Associate Professor Dr. Nuttha Potapohn, Dean, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University

08:45 – 09:00

Participants introducing themselves

09:00 – 09:40

Lecture on “Seed vigour” by Dr. Steven Groot

09:40 – 09:55

Coffee break

09:55 – 10:30

Lecture on “Seed drying and storage” by Dr. Steven Groot

10:30 – 10:40

break

10:40 – 11:20

Lecture on “Seed Dormancy” by Dr. Wilco Ligterink

11:20 – 11:30

break

11:30 – 12:00

Lecture on “Seed enhancement and priming” by Dr. Wilco Ligterink

12:00 – 13:00

Lunch break

13:00 – 13:15

Group picture

13:15 – 15:00

Practical training (in laboratory room)

 

·             Seed morphology

 

·             Tetrazolium staining

 

·             Ethanol assay for seed vigour

15:00 – 15:20

break

15:20 – 16:00

Round table discussion on “seed quality” (in lecture room)

16:00 – 16:10

Break

16:10 – 16:30

Handing over certificates of attendance

16:30 – 16:45

Closing remarks by Dr. Wilco Ligterink (WUR) and CMU’s representative

Remark:

 • Please note that the program is subject to change without prior notice.
 • Interested persons to participate in the Workshop, please submit your application to E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Ms. Sasiwimon).
 • The Workshop Organizer would reserve the right to announce the list of 16 (sixteen) successful applicants based on the relevant qualification, experience and an equitable distribution among qualified

----------------------------------------------------------------------------------------------------------