สะเต็มศึกษากับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลโนนกลางร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร เปิดเวทีเสวนา “STEM ศึกษากับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์” จุดประกายความรู้ นำแนวคิดสะเต็มศึกษาพัฒนาการทำเกษตร พร้อมนำชมแปลงปลูก-แลกเปลี่ยนความรู้กับเกษตรกรเจ้าของแปลง

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลโนนกลางร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร อาทิ  สวทช. สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 4 กรมวิชาการเกษตร สำนักงานพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชมรมคนรักในหลวงอุบลราชธานี บริษัท สังคมสุขภาพ เป็นต้น จัดโครงการประชารัฐภักดี เกษตรอินทรีย์ตามรอยพ่อ เผยแพร่ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

กิจกรรมในงานประกอบด้วย

  • เวทีเสวนา “STEM ศึกษากับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์” ถ่ายทอดความรู้ แนวคิด และการประยุกต์ใช้ STEM กับการทำเกษตรอินทรีย์ จากผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย คุณปิยะทัศน์ ทัศนิยม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลโนนกลาง คุณกัลยารัตน์ รัตนะจิตร นักวิชาการอาวุโส สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช. คุณพเยาว์ พรหมพันธ์ใจ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 4 กรมวิชาการเกษตร คุณบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี กรมพัฒนาที่ดิน และคุณแขลดา จิตปัญญา ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสุขภาพ บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด (คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
  • ศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลโนนกลาง ได้แก่ การปลูกมะเขือเทศแบล็กเชอรี่ แตงโมฤดูแล้ง การปลูกพืชผสมผสาน การปลูกมะเขือเทศสแนค
    สลิม การเลี้ยงโคเนื้อ การปลูกหอมพันธุ์สำลีแดง กระเทียมพื้นบ้าน โรงปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยหมัก และการปลูกพืชบำรุงดิน (ปอเทือง ถั่วเขียว งา)
  • เพิ่มเติมความรู้จากฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอย  การปรับปรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ด้วยจุลินทรีย์ และการเพาะเห็ดนางฟ้าในโอ่ง

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานีและใกล้เคียง นักศึกษาคณะเกษตรจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ และประชาชนผู้บริโภคพืชผักเกษตรอินทรีย์ รวมกว่า 400 คน

อาจารย์กาญจนา สกุลทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ กล่าวว่า ปัจจุบันหลายครอบครัวพ่อแม่ยังทำเกษตร แต่ลูกหลานไม่สนใจ กิจกรรมวันนี้ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการทำเกษตรโดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์ ซึ่งต้องใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีหลายอย่าง เด็กๆ ได้เรียนรู้และจะได้โจทย์เพื่อนำไปศึกษาและพัฒนาเป็นโครงงานของตัวเอง รวมทั้งเป็นความรู้ไปถ่ายทอดให้พ่อแม่ได้

คุณจินตรา มีศรี เกษตรกรและผู้ประกอบการร้านผลิตภัณฑ์อินทรีย์ จากจังหวัดศรีสะเกษ หนึ่งในผู้ร่วมงาน กล่าวว่า     ได้มาเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์กับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลโนนกลางหลายครั้ง มาครั้งนี้ก็ทำให้เห็นว่ายังต้องเรียนรู้และนำความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปปรับใช้อีกหลายเรื่อง อย่างเช่น เทคโนโลยีชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอย การจัดการดิน รวมถึงเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสง ซึ่งก็เป็นเรื่องที่สนใจและเป็นโจทย์ให้คิดต่อถึงการบริหารการปลูกผักและการตลาด

# # #

ฝ่ายจัดการความรู้เพื่อเกษตรและชุมชน
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 71401-3, 096 996 4100
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.