กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สวทช. ผนึกพันธมิตรจัดงานแอ็กไบโอ (AGBIO) 2017 โชว์สุดยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตร-อาหาร หนุนไทยแลนด์ 4.0

6 กุมภาพันธ์ 2560 - ที่ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดแถลงข่าวการประชุมและแสดงนิทรรศการเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร (International Conference Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017 : AGBIO2017) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความก้าวหน้าด้านเกษตรสมัยใหม่ และพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) ที่มีมูลค่าสูง ให้เป็นการผลิตที่ยั่งยืน (Sustainable Agriculture) นำมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเศรษฐกิจชีวภาพที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทยอย่างแท้จริง สนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานแถลงข่าว

ที่มา: http://www.nstda.or.th/news/22518-nstda

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ประเทศไทยมีโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพได้มากเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ที่ชูนโยบายด้านนี้ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน และมาเลเซีย เนื่องจากมีความพร้อมด้านผลผลิตทางการเกษตร และความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นฐานสำคัญของเศรษฐกิจชีวภาพไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความสำคัญและสนับสนุนการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาให้ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 ก้าวพ้นประเทศกับดักรายได้ปานกลาง ซึ่งหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เช่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาพัฒนาต่อยอดสู่การทำการเกษตรสมัยใหม่ เช่น การพัฒนาพันธุ์พืชให้มีลักษณะดีเด่นตามความต้องการของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ พันธุ์อ้อยต้านทานโรคแมลงที่ให้ผลผลิตน้ำตาลสูง หรือพันธุ์มันสำปะหลังที่ให้ผลผลิตแป้งสูง ตลอดจนการพัฒนาใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์และเอนไซม์จากจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตรให้เป็นสารชีวภาพมูลค่าสูง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพและเคมีชีวภาพ

จุดแข็งของประเทศไทยด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ทำให้ไทยมีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับประเทศฟินแลนด์ แคนาดา ที่ต่างเห็นโอกาสและกำหนดให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศ ดังนั้นประเทศไทยมีศักยภาพและโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ โดยใช้จุดแข็งที่มีอยู่ ได้แก่ ความพร้อมของวัตถุดิบทางการเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพ และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พร้อมต่อยอดสู่การนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้การเติบโตของเศรษฐกิจชีวภาพอย่างยั่งยืนนั้น ต้องประกอบด้วยฐานความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันดังเช่นการจัดงานแอคไบโอ (AGBIO)2017 ครั้งนี้ ทั้งนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้าน ทั้งในส่วนของการร่วมวิจัย พัฒนา และการให้เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. มีเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ (Food Feed Innovation Center) ที่เป็น One-Stop Service ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก

 

 

ดร. มรกต ตันติเจริญ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช. ได้ร่วมกับพันธมิตรจำนวนมาก อาทิ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย กองทุนการศึกษายั่งยืน มูลนิธิสวิตาสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย และ China-ASEAN Technology Transfer Center (CATTC) จัดงาน AgBio 2017 เพื่อใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เจรจาทางด้านธุรกิจให้เกิดโอกาสทางการค้าและการลงทุน ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ความก้าวหน้าด้านเกษตรสมัยใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการวิจัย พัฒนา ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตามแนวทางประชารัฐ (ภาครัฐ เอกชน ประชาชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา ฯลฯ) ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ

 

สำหรับภายในงานมีหัวข้อการประชุมและสัมมนาที่น่าสนใจจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับโลก พร้อมตัวอย่างความสำเร็จจากนานาประเทศ เช่น ความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีการเกษตรแบบยั่งยืนและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ จากเยอรมันนี ออสเตรเลียและไทย, เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านพันธุ์พืชจากเนเธอร์แลนด์ เยอรมันนี อิสราเอล และจีน, เทคโนโลยีสีเขียวสำหรับการผลิตเคมีภัณฑ์มูลค่าสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์ สิ่งทอ บรรจุภัณฑ์ สุขภาพและความงาม เป็นต้น ขอเรียนเชิญประชาชนทั่วไป สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ ตลอดจนเกษตรกร เข้าชมนิทรรศการเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา) ทั้งนี้ภายในงานจะมีตัวอย่างนวัตกรรมอาหารและเกษตรจำนวนมาก เช่น From Lab to Market: ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวโพดข้าวก่ำ, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสกัดจากข้าวโพดม่วงต้านทานมะเร็งและชะลอวัย, ขนมอบกรอบที่ผลิตจากข้าว, มะระหัวใจ, แตงหอมอโรม่า และ พริกทนแล้ง, From Forest to Community: อาหารแปรรูปจากเห็ด (โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ Research & Development: มะเขือเทศความหวานสูง, เทคโนโลยีเพื่อตรวจวัดรังผึ้ง เป็นต้น

 

นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมการเกษตรยุคใหม่ รวมทั้งด้านผลิตภัณฑ์อาหาร พบกับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว เช่น ขนมอบกรอบจากพันธุ์ข้าวธัญสิริน เส้นพาสต้าปลอดกลูเตน (Gluten-free) การแปรรูปมันสำปะหลังเป็นเบเกอรี่และขนมไทย รวมทั้งมีการแจกต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ให้กับผู้ร่วมงานฟรี

 

 

สอบถามและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ โทรศัพท์ 0 2564 6700 ต่อ 3379 - 3382 หรือ www.agbio2017.com อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.