สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) เป็นอีกหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตร การนำเทคโนโลยี สวทช. ประยุกต์ใช้การจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในภาคการเกษตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในการขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน (SDG 2: Zero Hunger) และสร้างแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (SDG 12: Responsible Consumption and Production)