ถอดประสบการณ์การบริหารกลุ่มวิจัยขนาดใหญ่: เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยและโปรแกรมการส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยแกนนำ ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย จัดเสวนาเรื่อง “ถอดประสบการณ์การบริหารกลุ่มวิจัยขนาดใหญ่: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมุ่งสู่ความเป็นผู้นำ และต่อยอดผลงานเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentoring) ซึ่งเป็นนักวิจัยที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารกลุ่มวิจัยขนาดใหญ่

ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รก. รอง ผพว. ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน วิทยากรร่วมเสวนา ได้แก่ ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล สังกัดสถาบันวิทยสิริเมธี NSTDA Chair Professor ประจำปี 2552 ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ NSTDA Chair Professor ประจำปี 2558 และ ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ร่วมทีมนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2559 ดำเนินรายการโดย ศ.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  

วิทยากรได้ให้แนวทางการบริหารงานวิจัยให้ประสบความสำเร็จ เช่น การทำงานเป็นทีมที่มีการสื่อสารในกลุ่มวิจัยอย่างเป็นมิตร การทำงานที่ดีให้เห็นเป็นแบบอย่าง ผู้นำทีมวิจัยที่เป็นแกนนำที่ดีสามารถเป็นที่พึ่งพาของผู้ร่วมกลุ่มวิจัยได้ การบริหารทรัพยากรการวิจัยที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด การมุ่งมั่นในโจทย์วิจัยและความอดทนในการทำวิจัย เป็นต้น โดยมีนักวิจัยแกนนำ อาทิ ศ.นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ นักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2554 ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ และ ดร.สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล นักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2560 และผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 80 คน