ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์  ฉัตรทิพากร

สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาตั้งแต่ระดับเซลล์ถึงผู้ป่วยเพื่อค้นหาแนวทางการรักษาและตัวชี้วัดชนิดใหม่ในภาวะเมตาบอลิคซินโดรม และภาวะเหล็กเกินเพื่อการป้องกันการสูญเสียการทำงานของหัวใจและสมอง”
A cell-to-bedside research approach to study novel therapeutic strategies and indicator in metabolic syndrome and iron overload conditions to protect cardiac and brain dysfunction

งบประมาณ 20 ล้านบาท ระยะเวลาการดำเนินงาน 5 ปี

บทคัดย่อ