ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการวิจัยเรื่อง “โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และโรคทางไวรัสที่สำคัญในประเทศไทย”
Emerging, re-emerging diseases and important viral diseases in Thailand

งบประมาณ 19,925,400 บาท ระยะเวลาการดำเนินงาน 5 ปี

บทคัดย่อ