ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว

สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการวิจัยเรื่อง “โครงสร้างควอนตัมนาโนกลุ่มแอนติโมนีสำหรับการพัฒนาการตรวจจับแสงอินฟราเรด”
Antimony-based Quantum Nanostructures for the Development of Infrared Detectors

งบประมาณ 20 ล้านบาท ระยะเวลาการดำเนินงาน 5 ปี

บทคัดย่อ