นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์

สังกัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัยแบบบูรณาการเพื่อค้นหาชุดของสารบ่งชี้ทางชีวภาพชนิดใหม่ ที่นำไปสู่การประยุกต์ใช้กับการตรวจวินิจฉัย การพยากรณ์ความรุนแรงของโรค และการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพ”
Integrative researches for a set of novel biomarkers applicable to diagnosis, prognosis and treatments of patients with dengue hemorrhagic fever

งบประมาณ 20 ล้านบาท ระยะเวลาการดำเนินงาน 5 ปี

บทคัดย่อ