ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร

สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โครงการ "การพัฒนานวัตกรรมใหม่ในทางการแพทย์ที่มีมูลค่าและคุณค่าสูง:
ฟื้นฟูภาพดีเอ็นเอโดยโมเลกุลที่ทำให้จีโนมเสถียร และการตรวจกรองมะเร็งจากโปรตีนหรืออาร์เอ็นเอในเม็ดเลือดขาว"

Development of unprecedented, high value and high benefit medical innovations: 
REjuvenating DNA by GEnomic stability Molecules (RED-GEMs) and cancer screening by detecting protein or mRNA of white blood cells

งบประมาณ 20 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี

บทคัดย่อ