ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ

สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการวิจัย "การพัฒนากระบวนการถ่ายเทความร้อนสมัยใหม่สำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต"
Development of Next Generation Heat Transfer Processes for Future Economic-Driven Industries

งบประมาณ 20 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี

บทคัดย่อ