โครงการ 

  การศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยีชีวการแพทย์เพื่อผลิตแอนติเจนและ
  แอนติบอดีสำหรับการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัย การป้องกัน
  รักษาโรค และการบริการ

หัวหน้าโครงการ    

  ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์

สังกัด     

  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ระยะเวลาโครงการ

  5 ปี ตั้งแต่เดือนเมษายน 2547 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2552

สถานภาพโครงการ

  ได้รับรายงานฉบับสมบูรณ์

ผลการดำเนินงาน

1.    ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

    43

เรื่อง

2.    ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

    17

เรื่อง

3.    เสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติ

    22

เรื่อง

4.    เสนอผลงานในการประชุมระดับชาติ

    78

เรื่อง

5.    หนังสือ / คู่มือ / ตำรา

      5

เรื่อง

6.    สิทธิบัตร

      4

เรื่อง

7.    การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

      2

เรื่อง

8.    รางวัลระดับนานาชาติ

      2

รางวัล

9.    รางวัลระดับชาติ

    23

รางวัล

10.  ผลิตนักศึกษาระดับปริญญาเอก

     8

คน

11.  ผลิตนักศึกษาระดับปริญญาโท

    20

คน

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

 1. Chearwae W, Anuchapreeda S, Nandigama K, Ambudkar S, and Limtrakul P. Biochemical mechanism of modulation of human P-glycoprotein (ABCB1) function by curcuminoids purified from Turmeric powder. Biochem pharmacol. 2004, 68: 2043-2052.
 2. Limtrakul P, Anuchapreeda S. and Bhudsuk D. Modulation of human multidrug-resistance MDR-1 gene by natural curcuminoids. BMC Cancer 2004; 4(13):1-6.
 3. Keelapang P, Sriburi R, Supasa S, Panasa S, Panyadee N, Songjaeng A, Jairangsri A, Puttikhunt C, Kasinrerk W, Malasit M, Sittisombut N. Delayed virus export in Pr-M junction chimeric dengue virus with enhanced PrM cleavage. J Virol. 2004; 78: 2367-2381.
 4. Kritratanasak S, Chiampanichayakul S and Kasinrerk W. Production of IgY anti-mouse IgG antibodies from chicken eggs. Asian Pacific J Allerg Immunol. 2004; 22: 61-68.
 5. Boonmuen S, Tayapiwatana C, Kasinrerk W. Comparison of Polyclonal Anti-CD147 Antibody Production Using DNA Based and Phage-Displayed CD147 Immunizations. ScienceAsia. 2005; 31:83-6.
 6. Cressey R, Watananupong O, Lertprasertsuke N, Vinitketkumnuen U. Alteration of protein expression pattern of vascular endothelial growth factor (VEGF) from soluble to cell-associated isoform during tumourigenesis. BMC cancer 2005; 5:128.
 7. Punturee K, Wild CP, Kasinrerk W, Vinitketkumnuen U. Immunomodulatory activities of Centella asiatica and Rhinacanthus nasutus extracts. Asian Pac J Cancer Prev. 2005;6(3):396-400.
 8. Cressey R, Pimpa S, Tontrong W, Watananupong O, Lertprasertsuke N. Overexpression of cyclooxygenase-2 is associated with p53 accumulation and hdm2 overexpression in colorectal adenocarcinoma. Cancer Lett. 2006;233(2):232-9.
 9. Thammawonga P, Kasinrerk W, Turner RC and Tayapiwatana C. Twin-arginine signal peptide attributes effective displaying of CD147 on filamentous phage. Appl Microbiol Biotech. 2006; 69(6):697-703.
 10. Chiampanichayakul S, Peng-in P, Khunkaewla P, Stockinger H and Kasinrerk W. CD147 contains different bioactive epitopes involving the regulation of cell adhesion and lymphocyte activation. Immunobiology 2006;211(3):167-78.
 11. Jintaridtha P, Srisomsapb C, Vichittumarosc K, Kalpravidha R, Winichagoonc P, Fucharoenc S, Svastib J, Kasinrerke W. Chicken Egg Yolk Antibodies Specific for the Gamma (g) Chain of Human Hemoglobin for Diagnosis of Thalassemia. Inter J Hematol. 2006; 83(5): 408-414.
 12. Anuchapreeda S, Limtrakul P, Thanarattanakorn P, Sittipreechacharn S, Chanarat P. Inhibitory effect of curcumin on WT1 gene expression in patient leukemic cells. Arch Pharm Res. 29 (1): 80-87, 2006.
 13. Anuchapreeda S, Thanarattanakorn P, Sittipreechacharn S, Chanarat P, Limtrakul P. Curcumin inhibits WT1 gene expression in human leukemic K562 cells. Acta Pharmacologicol Sinica. 27 (3): 360-6, 2006.
 14. Anuchapreeda   S,  Thanarattanakorn  P,  Sittipreechacharn  S, Tima  S,  Chanarat  P. Limtrakul Inhibitory effect of curcumin on MDR1 gene expression in patient leukemic cells. Arch Pharm Res. 29 (10): 866-873, 2006.
 15. Nouanthong P, Pata S, Sirisanthana T, Kasinrerk W. A Simple Manual Rosetting Method for Absolute CD4+ Lymphocyte Counting in Resource-Limited Countries. 2006. Clin Vaccine Immunol 2006; 13(5): 598-601.
 16. Avirutnan, P., Punyadee, N., Noisakran, S., Komoltri, C., S., T., Auethavornanan, K., Jairungsri, A., Kanlaya, R., Tangthawornchaikul, N., Puttikhunt, C., Pattanakitsakul, S., Yenchitsomanus, P., Mongkolsapaya, J., Kasinrerk, W., Sittisombut, N., Husmann, M., Blettner, M., Vasanawathana, S., Bhakdi, S. and Malasit, P. Vascular leakage in severe Dengue virus infections: a potential role for the non-structural viral protein NS1 and complement. Journal of Infectious Disease. J Infect Dis. 2006;193(8):1078-88.
 17. Intasai N, Mai S, Kasinrerk W and Tayapiwatana C. Binding of phage displaying multimeric CD147 on U937 cell conducts apoptotic signal. Int J Immunol 2006; 18: 1159–1169.
 18. Tayapiwatana C, Chotpadiwetkul R, Kasinrerk W. A novel approach of using streptavidin magnetic bead sorting in vivo biotinylated survivin for monoclonal antibody production. J Immunol Methods 2006;317:1-11.
 19. Chiampanichayakul S, Khunkaewla P and Kasinrerk W. Na, K ATPase b3 subunit (CD298): Association with a subunit and expression on peripheral blood cells. Tissue Antigens 2006; 68(6):509-17.
 20. Edwards M , Wong SC , Chotpadiwetkul R, Smirlis D, Phillips IR ,  Shephard EA. Transfection of primary cultures of rat hepatocytes. Methods Mol Biol. 2006 ;320 :273-82.
 21. Okonogi S, Tachakittirungrod S, Chowwanapoonpohn S, Duangrat C,  Anuchpreeda S. Comparison of Antioxidant Capacity and Cytotoxicity of Certain Fruit Peel Extracts. Food Chemistry. 2007; 103(3): 839-846.
 22. Noisakran S, Dechtawewat T, Rinkaewkanb P, Puttikhunt C, Kanjanahaluethai A, Kasinrerk W, Sittisombut N, Malasit P. Characterization of dengue virus NS1 stably expressed in 293T cell lines. J Virol Methods 2007; 142(1-2):67-80.Khunkaewla P, Chiampanichayakul S, Yasamut A, Pata S, Kasinrerk W. Production, characterization and functional analysis of newly established CD99 monoclonal antibodies, MT99/1 and MT99/2. Hybridoma. 2007, 26(4): 241-250.
 23. Limjindaporn T, Netsawang J, Noisakran S, Thiemmaca S, Wongwiwat W, Sudsaward S, Avirutnan P, Puttikhunt C, Kasinrerk W, Sirburi R, Sittisombut N, Yenchitsomanus P, Malasit P. Sensitization to Fas-mediated apoptosis by dengue virus capsid protein. Biochem. Biochem Biophys Res Commun. 2007, 362(2):334-339.
 24. Moonsom S, Chaisri U, Kasinrerk W, Angsuthanasombat C. Binding characteristics to mosquito-larval midgut proteins of the cloned domain II-III fragment from the Bacillus thuringiensis Cry4Ba toxin. J Biochem Mol Biol. 2007, 40(5):783-90.
 25. Pattarawarapan M, Nangola S, Cressey T and Tayapiwatana C.  Development of a one-step immunochromatographic strip test for the rapid detection of Nevirapine (NVP), a commonly used antiretroviral drug for the treatment of HIV/AIDS. TALANTA 2007, 71: 462-70.
 26. Avirutnan P, Zhang L, Punyadee N, Manuyakorn A, Puttikhunt C, Kasinrerk W, Malasit P, Atkinson JP, Diamond MS. Secreted Non-Structural Protein NS1 of Dengue Virus Attaches to the Surface of Cells via Interactions with Heparan Sulfate and Chondroitin Sulfate E. PLoS Pathog. 2007, 3(11): 1798-1812.
 27. Cressey TR, Nangola S, Tawon Y, Pattarawarapan M, Lallemant M and Tayapiwatana C. An immunochromatographic strip test for the rapid detection of nevirapine in plasma samples of HIV-infected patients. Antimicrob Agents Chemother. 2007, 51: 3361-63.
 28. Cressey R, Klinchid J, Saeteng S, Lertprasertsuke N and Chewaskulyoung B. Genetic polymorphisms of metabolizing enzymes involved in detoxification of tobacco carcinogens and matrix metalloproteinase-1 in relation to lung cancer in Northern Thailand. J Thorac Oncol. 2007; 2 (8): 562.
 29. Anuchapreeda S, Tima S, Duangrat C, Limtrakul P. Effect of pure curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin on WT1 gene expression in leukemic cell lines. Cancer Chemother Pharmacol 2008; 62(4):585-94.
 30. Srithanaviboonchai K, Rungruengthanakit K, Nouanthong P, Pata S, Sirisanthana T, Kasinrerk W. Novel low-cost assay for the monitoring of CD4 counts in HIV-infected individuals. J Acquir Immune Defic Syndr. 2008, 47(2):135-139.
 31. Puttikhunt C, Keelapang P, Khemnu N, Sittisombut N, Kasinrerk W, Malasit P. Novel anti-dengue monoclonal antibody recognizing conformational structure of prM-E heterodimeric complex of dengue virus. J Med Virol. 2008, 80(1):125-33.
 32. Tragoolpua K, Intasai N, Kasinrerk W, Mai S, Yuan Y, Tayapiwatana C. Generation of functional scFv intrabody to abate the expression of CD147 surface molecule of 293A cells. BMC Biotechnol. 2008, 8(1):5 [Epub ahead of print].
 33. Cressey R, Pimpa S, Chewaskulyong B,Tayapiwatana C and Kasinrerk W. Simplified Approaches for Developing a Tumour Antigen Specific ELISA to Detect Circulating Autoantibodies in Cancer Patients. BMC Biotechnology 2008, 8(1):16 [Epub ahead of print].
 34. Mengumpun K, Tayapiwatana C, Hamilton RG, Sangsupawanich P and Wititsuwannakul R. Hydrophobic allergens from the bottom fraction membrane of Hevea brasiliensis. Asian Pac J Allergy Immunol.  2008, 26: 129-136.
 35. Junjhon J, Lausumpao M, Supasa S, Noisakran S, Songjaeng A, Saraithong P, Chaichoun K, Utaipat U, Keelapang P, Kanjanahaluethai A, Puttikhunt C, Kasinrerk W, Malasit P, Sittisombut N. Differential modulation of prM cleavage, extracellular particle distribution and virus infectivity by conserved residues at non-furin consensus positions of dengue virus pr-M junction. J Virol. 2008; 82: 10776-10791.
 36. Chitov T, Dispan R, Kasinrerk W. Incidence and diarrhegenic potential of Bacillus cereus in pasteurized milk and cereal products in Thailand. J Food Safe 2008;28: 467–481.
 37. Noisakran S, Dechtawewat T, Avirutnan P, Kinoshita T, Siripanyaphinyo U, Puttikhunt C, Kasinrerk W, Malasit P, Sittisombut N. Association of dengue virus NS1 protein with lipid rafts. J Gen Virol. 2008;89:2492-500.
 38. Noisakran S, Sengsai S, Thongboonkerd V, Kanlaya R, Sinchaikul S, Chen ST, Puttikhunt C, Kasinrerk W, Limjindaporn T, Wongwiwat W, Malasit P, Yenchitsomanus PT. Identification of human hnRNP C1/C2 as a dengue virus NS1-interacting protein. Biochem Biophys Res Commun. 2008 18;372(1):67-72.
 39. Sangiambut S, Keelapang P, Aaskov J, Puttikhunt C, Kasinrerk W, Malasit P, Sittisombut N. Multiple regions in dengue virus capsid protein contribute to nuclear localization during virus infection. J Gen Virol. 2008;89:1254-64.
 40. Limjindaporn T, Wongwiwat W, Noisakran S, Srisawat C, Netsawang J, Puttikhunt C, Kasinrerk W, Avirutnan P, Thiemmeca S, Sriburi R, Sittisombut N, Malasit P, Yenchitsomanus PT. Interaction of dengue virus envelope protein with endoplasmic reticulum-resident chaperones facilitates dengue virus production. Biochem Biophys Res Commun. 2009;6;379(2):196-200.
 41. Intasai N, Tragoolpua K, Pingmuang P, Khunkaewla P, Moonsom S, Kasinrerk W, Lieber A and Tayapiwatana C. Potent inhibition of OKT3-induced T cell proliferation and suppression of CD147 cell surface expression in HeLa cells by scFv-M6-1B9. Immunobiology. 2009 Mar 3. [Epub ahead of print].
 42. Pata S, Tayapiwatana C, Kasinrerk W. Three different immunogen preparation strategies foe production of CD4 monoclonal antibodies. Hybridoma. 2009; 28 (in press)

หนังสือ/ คู่มือ/ ตำรา

 • แอนติบอดี: ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ ผู้แต่ง ศ. ดร. วัชระ กสิณฤกษ์
 • SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยทางเวชศาสตร์ชันสูตร ผู้แต่ง รศ. ดร. ธนูศักดิ์ ตาตุ
 • โลหิตวิทยา ผู้แต่ง รศ. ดร. ธนูศักดิ์ ตาตุ, ผศ. ดร. ยุทธนา หมั่นดี, ผศ. ดร. ทรงยศ อนุชปรีดา, ผศ. ดร. สาวิตรี เจียมพานิชยกุล
 • เทคนิคและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติที่พบบ่อยในประเทศไทย ผู้แต่ง รศ. ดร. ธนูศักดิ์ ตาตุ
 • สัณฐานวิทยาของเซลล์ในเลือดและไขกระดูก ผู้แต่ง ผศ. ดร. ทรงยศ อนุชปรีดา, ผศ. ดร. สาวิตรี เจียมพานิชยกุล

สิทธิบัตร

 • กรรมวิธีการผลิตชุดน้ำยาตรวจนับจำนวน CD4 positive lymphocytes ในเลือดโดยใช้เครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือด อัตโนมัติ และชุดน้ำยาดังกล่าว และการใช้ชุดน้ำยาดังกล่าว ยื่นจดเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2549
 • กรรมวิธีการตรวจกรองผู้ที่เป็นพาหะแอลฟ่าธาลัสซีเมีย  โดยใช้แผ่นทดสอบอย่างง่ายแบบ  immunochromato-graphic strip test ยื่นจดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

 1. ผลิตภัณฑ์ “ชุดน้ำยาตรวจนับ CD4+ lymphocytes ที่ใช้กับเครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ” เพื่อการตรวจวิเคราะห์บ่งบอกสถานะและพยากรณ์ความรุนแรงของผู้ติดเชื้อเอดส์ TT ให้กับ บริษัทไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด (ถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว)

รางวัลระดับนานาชาติ

รางวัล

ผู้ได้รับรางวัล

  The Poster Presentation Award :  the 10th ASEAN Conference
   in Medical Laboratory Technology , 2004ผลงานเรื่อง  “Comparision 
   of polyclonal anti-CD147 antibodies production using DNA based 
   and phage-displayed CD147 immunizations.”  

   ดร.สายบัว บุญหมื่น 
   ผศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
   รศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์

   AAI 2006 Junior Faculty Travel Awards 
   The Annual Meeting of The American Association of 
   Immunologists and Practice.

   ผศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา

รางวัลระดับชาติ

 

รางวัล

ผู้ที่ได้รับรางวัล

   รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก ดีเด่น ประจำปี 2547       
   จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์

   รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท ดีเด่น ประจำปี 2549

   ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์

   รางวัลผลงานวิจัยเด่น ปี 2549 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)

   ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์

   รางวัล “ช้างทองคำ” อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2549 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์

   รางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ปี 2550 สาขานักวิชาการ
   จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์

    รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2551
    จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

   ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์

    รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2550 รางวัลชมเชย ด้านเศรษฐกิจ ชุดน้ำยาตรวจ
    นับเม็ดเลือดขาว CD4 ลิมโฟไซต์ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   บริษัท ไอเมด ลาบอราตอรี่    
   จำกัด

   รางวัลประเภท “’ผลงานดี’’ งานประชุมวิชาการงาน มหิดล ครั้งที่ 28 ปี 2547 
   ประเภท “การวิจัยทางคลินิก”

   ผศ.ดร.รัชดา เครสซี่

   รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2547 จาก สกว.

  ผศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา

   รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท ดีมาก ประจำปี 2550 
   จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ผศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา

   รางวัล Immunology Young Scientist Award :  The 22 nd 
   National Congress on Allergy and Immunology , 2006

  ผศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา

   รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   ประจำปี 2550

   รศ.ดร.ชัชชัย  ตะยาภิวัฒนา

   รางวัลช้างทองคำ นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2550

   ดร.ทรงยศ  อนุชปรีดา

   รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น จากงาน The First Scientific Meeting in Alied Health  
   Sciences “Trend of Research in Biomedical Sciences” 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2551

   นายสมโภชน์  เสาร์อิน

   รางวัลการนำเสนอผลงานโปสเตอร์ระดับดีเด่น  เรื่อง Construction of 
   Adenovirus Expression Systems for Comparison of Single Chain Fv 
   Production in Cytoplasmic Compartment and  Endoplasmic Reticulum 
   and as a Secreting Molecule  สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  
   ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551

  นายประกฤตเนวิน  ปิงเมือง

  รางวัลการนำเสนอผลงานโปสเตอร์ระดับดีเด่น  เรื่อง Construction of 
   Adenovirus Expression Systems for Comparison of Single Chain Fv
   Production in Cytoplasmic Compartment and  Endoplasmic Reticulum
   and as a Secreting Molecule  สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  ในวันที่ 21 พฤศจิกายน
   2551

  นายประกฤตเนวิน  ปิงเมือง

  (รศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา)

  รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น งานวันวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551

  นางสาวเบญจมาศ สุระเดช

  ผศ.ดร.รัชดา เครสซี่   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

  รางวัลโปสเตอร์ดีมาก งานวันวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552

  นางสาวฑิราภรณ์ พัฒนะอิ่ม 

  ผศ.ดร.รัชดา เครสซี่   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา