การผ่าตัดที่ต้องเปิดช่องอกของผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้น้ำแข็งที่ทำจากน้ำเกลือที่ใช้ทางการแพทย์ (0.9% Normal saline) โดยใส่ลงไปที่ช่องอกของผู้ป่วยขณะผ่าตัด เพื่อรักษาอวัยวะให้สด หากเป็นการผ่าตัดหัวใจ น้ำแข็งจะช่วยไม่ให้กล้ามเนื้อหัวใจได้รับผลกระทบขณะหัวใจหยุดเต้นระหว่างรับการผ่าตัด ปัจจุบันการทำน้ำแข็งสำหรับศัลยกรรมทรวงอกมีขั้นตอนมากในการเตรียม ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง การทุบน้ำแข็ง ทำให้เกิดความแหลมคม และยังเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ทำให้ติดเชื้อได้จากการทุบน้ำแข็ง ให้แตกด้วยของแข็ง  ทำให้น้ำแข็งมีความแหลมคม ซึ่งอาจไปทำลายเนื้อเยื่อต่างๆ ได้

ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ นักวิจัยแกนนำประจำปี 2561 สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะ ได้ออกแบบและประดิษฐ์ “เครื่องทำน้ำแข็งสำหรับศัลยกรรมทรวงอก” (เลขที่คำขอสิทธิบัตร 1601003115) เพื่อแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดดังกล่าว สามารถผลิตนำแข็งที่มีความเนียนและนุ่ม (Slush) ได้ภายในเวลา 45 นาที จากเดิมที่ใช้เวลาในการทำน้ำแข็ง 3-4 ชั่วโมง และได้ส่งมอบให้กับศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ในห้องผ่าตัดศัลยกรรมทรวงอก เพื่อความสะอาดปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งาน