ประชาสัมพันธ์  
     
       
   

Outstanding Awards 2559 

            ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย สวทช. เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุน TGIST และ NUI-RC ระดับโท และเอก ที่กำลังอยู่ระหว่าง

รับทุน หรือสำเร็จการศึกษาไปแล้วไม่เกิน 1 ปี นับจนถึง 30 มิถุนายน 2559 และผู้รับทุน Senior Project YSTP ปีการศึกษา 2557 และ

2558 ที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นเพื่อยกย่องผู้รับทุนที่มีความ มุ่งมั่นในการทำวิจัยและประสบผลสำเร็จ มี ผลงานวิชาการในหลากหลาย

รูปแบบ เพื่อรับรางวัล Outstanding Awards 2559 จากผู้บริหารสวทช. ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาทุนปีการศึกษา 2559 ระดับละ 1 รางวัล

รวม 3 รางวัล เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง 3 กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก>>
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>

 

 
   

 

 

    

 

       
       
โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program : YSTP)