เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนYSTP ประจำปี 2558 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ที่ www.nstda.or.th/ystp
และผู้ที่ได้รับทุนทุกคน โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันที่10 - 15 ก.ค. 58

      สำหรับนักศึกษาผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุน โปรดดำเนินการดังนี้

1. โครงการเปิดระบบให้ดาวน์โหลดสัญญารับทุนทางเวบไซต์ (จะแจ้งวันเปิดระบบอีกครั้ง) นักศึกษาโปรดศึกษาการทำสัญญา
อย่างละเอียดในคู่มือการทำสัญญา และนำเอกสารสัญญาและสัญญาค้ำประกันที่ได้ดำเนินการในส่วนของนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
ส่งคืนยังโครงการในวันที่ 22 ก.ค. 2558

2. กิจกรรมปฐมนิเทศวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2558 ที่ ห้องออดิทอเรียม113 อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย สวทช. และออกเดินทางไปชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ. นครนายก
วันที่22 ก.ค.ตอนบ่าย (กำหนดการปฐมนิเทศจะแจ้งอีกครั้ง)
และผู้ที่ได้รับทุนทุกคนโปรดลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันที่10 - 15 ก.ค. 58พร้อมออกเดินทาง
วันที่ 22 ไปจ.นครนายก (รายละเอียดกิจกรรมดูตอนลงทะเบียน)

3. เตรียมเอกสารเพื่อประกอบสัญญารับทุนดังนี้
   ส่วนของผู้รับทุน
          1 สำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับทุน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 3 ชุด
          2 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา/นิสิต ของผู้รับทุน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 3 ชุด
          3 สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับทุน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 3 ชุด


   ส่วนของผู้ค้ำประกัน
          1 สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ค้ำประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 3 ชุด
          2 สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ค้ำประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 3 ชุด

          3 กรณีผู้ค้ำประกันมีคู่สมรส (หมายถึงจดทะเบียนตามกฎหมาย ถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสส่งเฉพาะผู้ค้ำประกันเท่านั้น)
ให้สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านหน้าที่มีชื่อคู่สมรสของผู้ค้ำประกันพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ 3 ชุด พร้อมกรอกข้อความยินยอมในสัญญาค้ำประกันด้วย

          4 เตรียมเงินค่าอากรแสตมป์สำหรับติดสัญญาค้ำประกันจำนวน 30 บาท (สัญญาค้ำประกันมีทั้งหมด 3 ชุดๆละ 10 บาท)

          หมายเหตุ : คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน คือ บิดา มารดา ผู้ปกครอง ญาติ หรือ บุคคลอื่นๆที่มีคุณสมบัติดังนี้
          1 บุคคลที่เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป(หรือเทียบเท่า)
          2 หรือเป็นผู้ทำงานในหน่วยงานเอกชน หรืออาชีพอิสระที่มีความมั่นคง


   ส่วนของผู้รับทุนและนักวิจัยสวทช.
          ผู้รับทุนเตรียมเอกสารเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพ ในวันปฐมนิเทศ วันที่22 ก.ค. 58
(นักศึกษาและนักวิจัยสวทช. มาเปิดบัญชีร่วมกันที่หน้าห้องออดิทอเรียม 113 อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย)
          1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับทุน จำนวน 1 ชุด
          2 สำเนาบัตรประชาชนของนักวิจัย สวทช. จำนวน 1 ชุด
          3 เตรียมเงินเปิดบัญชี จำนวน 500 บาท

          4 เตรียมเงินค่าอากรแสตมป์ จำนวน 30 บาท

4. โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆทาง เว็บไซต์และอีเมล

 

 
       

    

 

       
       
โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program : YSTP)