ประชาสัมพันธ์  
     
       
   

กิจกรรมนำเสนองานวิจัยเพื่อปริญญานิพนธ์ โครงการ YSTP ปี58 และรายงานความก้าวหน้า

งานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ โครงการทุน TGIST
และ NUI-RC ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559

เวลา 09:00-16:30 น. สถานที่นำเสนอ: ชั้น 3 และ 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) สวทช. จ.ปทุมธานี

เปิดลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงาน ทางเวบไซต์ของแต่ละโครงการได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 ถึงวันพุธที่ 20 เมษายน 2559

พร้อมแนบไฟล์บทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์และ/หรือนักวิจัยแล้ว จะเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้

(ตัวอย่างตามรูปแบบบทคัดย่อตามไฟล์แนบโปรดปฏิบัติตามรูปแบบที่ส่งมาให้โดยเคร่งครัด) จำนวน 1 หน้า ลงทะเบียน

 

         ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบทคัดย่อ>>            ดาวน์โหลดแบบสรุปการใช้เงินทุนหมวดค่าวัสดุวิจัย>>

 

 
   

 

 

    

 

       
       
โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program : YSTP)