Outstanding Awards 2559 

ประกาศ! แจ้งผลการพิจารณานักศึกษาทุน YSTP และ TGIST ระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อรับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น (Outstanding Awards) ประจำปี 2559 มาเพื่อทราบ ดังนี้ค่ะ

1. ระดับปริญญาเอก นายวุฒิชัย รสชาติ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์
ดร.วินิช พรมอารักษ์ ผศ.ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์ และดร.บุญญาวัณย์ อยู่สุข นักวิจัย MTEC

2. ระดับปริญญาโท นางสาวขนิษฐา อินยาวิเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชัยกานต์ เลียวหิรัญ
และดร.อดิสร เตือนตรานนท์ นักวิจัย NECTEC

3. ระดับปริญญาตรี นางสาวนันทิกานต์ ธรรมนูญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชัยกานต์ เลียวหิรัญ
และดร.อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ นักวิจัย NECTEC

ส่วนทุน NUI-RC ปีนี้ยังไม่มีผู้ส่งใบสมัครนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับผู้น้องๆ ทุกท่านด้วยนะคะและขอให้ผู้ได้รับได้รับรางวัลดังมีรายชื่อตามข้างต้น โปรดจัดทำไฟล์ VDO แนะนำตนเอง
อาจารย์ที่ปรึกษา และ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หัวข้อวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมถึงสรุปจำนวนผลงานและส่งท้ายด้วย ข้อความที่อยากส่งต่อถึงน้องๆ ความยาวรวมไม่เกิน 3 นาที โดยขอความร่วมมือน้องๆ ช่วยส่งไฟล์ VDO ที่จัดทำขึ้นเรียบร้อยแล้ว ให้พี่หนิงภายในวันที่ 22 ก.ค. 2559 และโปรดแจ้งยืนยัน การเดินทางมารับรางวัลด้วยตนเองว่าสะดวกมารับหรือไม่ รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษา และพี่ๆ นักวิจัยสะดวกมาร่วมพิธีมอบรางวัลด้วยหรือไม่ มากี่ท่าน แจ้งโดยส่งข้อมูลมาพร้อมกับ VDO ที่อีเมล์ urai.somwangsirisakul@nstda.orth
(ไฟล์ VDO ใช้วิธีแชร์ไฟล์ หรือส่งลิงก์ให้ downloadก็ได้) ด้วยนะคะ

นอกจากนี้ พี่ๆ ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ ทุกท่านที่ส่งใบสมัครเข้าร่วมพิจารณาในปีครั้งนี้ด้วยนะคะ ขอให้พัฒนาผลงานของตนเองต่อไป อย่าได้ท้อแท้ เพราะผลงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์กับตัวน้องๆ เองในอนาคตนะคะ
สู้ๆ นะคะ น้องๆ ^_^

ขอขอบคุณมากค่ะ
พี่ๆ ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย

 
   

 

 

    

 

       
       
โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program : YSTP)