MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  TAPS & GRASS งานวิจัยกลางน้ำ : สวทช. สารรักษาสภาพน้ำยางยุคใหม่ (TAPS)

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

    

   TAPS & GRASS งานวิจัยกลางน้ำ : สวทช. สารรักษาสภาพน้ำยางยุคใหม่ (TAPS) 


   กราส (GRASS)

   กระบวนการผลิตน้ำยางข้นมีขั้นตอนต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้กรดซัลฟิวริกเข้มข้น จับตัวน้ำยางสกิมและน้ำล้างเครื่องปั่นน้ำยาง ส่งผลกระทบต่อระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามาก เพื่อลดกลิ่นและบำบัดน้ำทิ้งให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบันโรงงานส่วนใหญ่ ไม่มีการจัดการของเสีย (กากตะกอนน้ำยางหรือขี้แป้ง) ใช้วิธีการฝังกลบหรือเผาทำลาย ทำให้เกิดปัญหากลิ่นและมลพิษทางอากาศ

   เทคโนโลยี GRASS ประกอบด้วย

   GRASS 0 : สารเพิ่มประสิทธิภาพการจับตัวน้ำยางสกิม

   GRASS 1 : สารรวบรวมเนื้อยางจากน้ำยางสกิม

   GRASS 2 : สารจับตัวน้ำล้างเครื่องปั่นน้ำยางประสิทธิภาพสูง

   GRASS 3 : การแยกเนื้อยางและสารอนินทรีย์ออกจากกากตะกอนของเสีย
    

   url : http://www.nstda.or.th/industrial-research/8062-rubber

    Items details

    • Hits: 3062 clicks
    • Average hits: 69.6 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 5
    น้อยมากที่สุด