เกี่ยวกับ TLO >> ข้อมูลหน่วยงาน

สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (Technology Licensing Office : TLO)

เป็นหน่วยงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและส่งเสริมการอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวเกิดจากผลงานการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

 

ส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมถึงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Technology Transfer and Technology Commercialization) ของ สวทช. และศูนย์วิจัยแห่งชาติแก่ภาคธุรกิจและภาคการผลิต เพื่อให้มีการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศภายใต้แนวคิด “จากงานวิจัยสู่ตลาด...FROM LAB TO MARKET”

 

 

พันธกิจ (Mission)
 

การอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยี (Technology Commercialization) TLO เป็นหน่วยงานกลาง (One Stop Service Center) ในการประสานงาน เจรจาและดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างศูนย์วิจัยแห่งชาติหน่วยงานวิจัยภายในและหน่วยงานพันธมิตรของ สวทช. กับภาคเอกชน ภาคธุรกิจและการผลิต


การจัดการทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP management) TLO เป็นหน่วยงานหลักทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ สวทช. และศูนย์วิจัยแห่งชาติ (BIOTEC, MTEC, NANOTEC, NECTEC) รวมไปถึงให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแก่นักวิจัยจากหน่วยงานภายในและเครือข่ายพันธมิตรตลอดจนภาคธุรกิจและการผลิต