ข้อมูลสำหรับเผยแพร่ >> จดหมายข่าว (TLO Newsletter)
"TLO Newsletter "
ฉบับที่ 1  ปีที่ 2  : มกราคม – มีนาคม 2555
รายละเอียด
TLO Newsletter ฉบับนี้ มีเนื้อหาที่น่าสนใจ ได้แก่
- ผลงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
- เทคโนโลยีเด่นพร้อมถ่ายทอด
- ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของ TLO ที่น่าสนใจ
- เกร็ดความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
   
"TLO Newsletter "
ฉบับที่ 3  ปีที่ 1  : กรกฎาคม – กันยายน 2554
รายละเอียด
 สวัสดีค่ะ TLO Newsletter ฉบับนี้ จะนำท่านไปทำความรู้จักกับเทคโนโลยีของ สวทช. ที่ถ่ายทอดให้หน่วยงานอื่นนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ จมูกอิเล็กทรอนิกส์, Rapid Prototype เพื่อใช้ทางการแพทย์, กรรมวิธีการเพิ่มกิจกรรมการทำงานของเอนไซม์ย่อยสลายโพลีแซคคาไลด์ที่ไม่ใช่แป้ง และเครื่องสีข้าว รวมทั้งผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดอีกมากมาย 
   
"TLO Newsletter "
ฉบับที่ 2  ปีที่ 1  : เมษายน – มิถุนายน 2554
รายละเอียด
 สวัสดีค่ะ TLO Newsletter ฉบับนี้ จะนำท่านไปทำความรู้จักกับเทคโนโลยีของ สวทช. ที่ถ่ายทอดให้หน่วยงานอื่นนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอด อาทิ เทคโนโลยี NVIS ที่ตอบสนองความต้องการของผู้พิการทางสายตาและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา หรือเทคโนโลยีที่สนับสนุนธุรกิจผลิตภัณฑ์การเกษตร
   
"TLO Newsletter "
ฉบับที่ 1  ปีที่ 1  : มกราคม 2554
รายละเอียด
ท่านคงเคยได้ยินชื่อสานักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (Technology Licensing Office) หรือ TLO บ้างแล้ว แต่อาจยังไม่ทราบว่า TLO ทำอะไรใน สวทช. ดังนั้น TLO Newsletter ฉบับแรกนี้ ขอพาท่านมารู้จักกับ TLO ให้มากขึ้น