บริการสำหรับภาคเอกชน >> รูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) คือ การที่เจ้าของเทคโนโลยีอนุญาตให้ผู้ขอรับอนุญาตใช้สิทธิในเทคโนโลยีตามขอบเขตและเงื่อนไขที่ตกลงกัน เช่น ผลิต ขาย ใช้ หรือมีไว้เพื่อขาย โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

    ●  อนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Licensing)

    ● อนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว (Non- Exclusive Licensing)

 

 

 

รายละเอียดเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Term of Licensing)    ที่จะเจรจากันมีดังนี้

● ขอบเขตของเทคโนโลยีที่อนุญาตให้ใช้สิทธิ (Scope of Technology)

● ระยะเวลาของการใช้สิทธิในเทคโนโลยี (Period of Licensing) อยู่ในช่วง 3 - 5 ปี ขึ้น อยู่กับความเหมาะสมของเทคโนโลยีและตลาด

● บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี (นักวิจัย) และผู้ขอรับอนุญาตใช้สิทธิในเทคโนโลยี (บริษัท)

● เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี โดยทั่วไปจะเป็นการตกลงในรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตใช้เทคโนโลยี(territory)  สาขาอุตสาหกรรมและประเภทผลิตภัณฑ์ (application and field of use) เป็นต้น     

● ค่าตอบแทนการใช้สิทธิเทคโนโลยี  บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

                   ○ ค่าเปิดเผยเทคโนโลยี (Disclosure fee) เป็นค่าธรรมเนียมที่ผู้ขอรับอนุญาตชำระให้แก่ผู้อนุญาตเพื่อตอบแทนการเข้าถึงเทคโนโลยี อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความพร้อมและความตั้งใจของผู้ขอรับอนุญาตในการขอใช้สิทธิในเทคโนโลยีนั้นๆ

                   ○ ค่าตอบแทนการใช้สิทธิเทคโนโลยี (Royalty fee) เป็นค่าธรรมเนียมที่ผู้ขอรับอนุญาตชำระให้แก่ผู้อนุญาตเพื่อตอบแทนการใช้เทคโนโลยีนั้นๆ   ปกติจะคิดเป็นร้อยละของยอดขายในแต่ละปี โดยอัตราที่คิดขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และสาขาเทคโนโลยี

 

 

 

สิทธิและประโยชน์ที่จะได้จากการรับอนุญาตสิทธิเทคโนโลยี   

● สิทธิการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงระหว่างคู่สัญญา

● ผู้อนุญาตจะเข้าอบรมให้แก่บุคลากรที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องตามหลักทางวิชาการ

● ผู้รับอนุญาตจะได้รับการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคหลังการรับอนุญาตสิทธิ