บริการสำหรับภาคเอกชน >> ขั้นตอนการขอรับบริการ

1. ช่องทางการรับทราบข้อมูลเทคโนโลยี ได้แก่ 
            • สัมมนาเพื่อการนำเสนอข้อมูลเทคโนโลยี            
            • เว็บไซต์                     
            • นิทรรศการ
            • เอกสารเผยแพร่         
            • สื่อโฆษณา
            • การประกวดแผนธุรกิจ

2. การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านทาง e-mail, โทรศัพท์และประชุมหารือ

• เจรจาเงื่อนไข
• การร่างสัญญาและการลงนาม
• การถ่ายทอดเทคโนโลยี
• การตลาดและการจำหน่าย
• การพัฒนาต่อยอด
• การขอการรับรองจากหน่วยงานควบคุม
• ติดตามผลการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี