บริการสำหรับนักวิจัย >> ขั้นตอนการขอรับบริการสำหรับนักวิจัย สวทช.

            สามารถติดต่อ สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) เพื่อขอรับบริการการคุ้มครองสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์

 

            โดยติดต่อมายัง TLO ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1315 (สำหรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร) และ หมายเลขโทรศัพท์ 1313 (สำหรับเครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์)