นโยบายด้าน IP ของ สวทช.
เอกสารเผยแพร่ "ประกาศนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา สวทช."
โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ประเภทเอกสาร PDF
   
เอกสารเผยแพร่ "NSTDA’s Intellectual Property Guideline"
โดย

สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ศจ.)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

ประเภทเอกสาร PDF
   
เอกสารเผยแพร่ "ข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ชาติว่าด้วยการบริหารจัดการผลงานวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม พ.ศ.2553"
โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ประเภทเอกสาร PDF
   
เอกสารเผยแพร่"ข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ชาติว่าด้วยการจัดสรรผลประโยชน์จากการนำผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ พ.ศ.2551"
โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ประเภทเอกสาร PDF