ข้อมูลสำหรับเผยแพร่ >> ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
 
เอกสารเผยแพร่ "เครื่องหมายการค้า"
โดย วนิดา วิวรรธโนภาส
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
สำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทเอกสาร PDF
   
เอกสารเผยแพร่ "การคุ้มครองความลับทางการค้า"
โดย ทักษอร สมบูรณ์ทรัพย์
สำนักงานกฏหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทเอกสาร PDF
   
เอกสารเผยแพร่ "การบริหารจัดการความลับทางการค้า"
โดย ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
กรรมการบริหารและหัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนา
บริษัท ถ้วยทองโอสถ
ประเภทเอกสาร PDF
   
เอกสารเผยแพร่ "เทคนิคการร่างคำขอรับสิทธิบัตรด้านเทคโนโลยี ชีวภาพ"
โดย อุมากรณ์ อาภรณ์พัฒนพงศ์
นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการพิเศษ
ประเภทเอกสาร PDF
   
เอกสารเผยแพร่ "เทคนิคการ พิจารณาความใหม่และขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น สาขาเคมี เภสัชภัณฑ์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ส่วนที่ 1"
โดย อุมากรณ์ อาภรณ์พัฒนพงศ์
นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการพิเศษ
ประเภทเอกสาร PDF
   
เอกสารเผยแพร่ "เทคนิคการ พิจารณาความใหม่และขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น สาขาเคมี เภสัชภัณฑ์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ส่วนที่ 2"
โดย อุมากรณ์ อาภรณ์พัฒนพงศ์
นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการพิเศษ
ประเภทเอกสาร PDF
   
เอกสารเผยแพร่ "เทคนิค การพิจารณาความใหม่และขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น สาขาไฟฟ้า และฟิสิกส์"
โดย สิริกร โคตรนนท์
ประเภทเอกสาร PDF
   
เอกสารเผยแพร่ "สิทธิบัตร Patent"
โดย สมรลักษณ์ แจ่มแจ้ง
สำนักงานจัดการสิทธิและเทคโนโลยี
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประเภทเอกสาร PDF
   
เอกสารเผยแพร่ "อนุสิทธิบัตร Petty Patent และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  Design Patent"
โดย กองทิพย์ เศษวงศ์
สำนักงานจัดการสิทธิและเทคโนโลยี
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประเภทเอกสาร PDF
   
เอกสารเผยแพร่ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา"
โดย กอวิศาล์ พิมลพันธุ์
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ประเภทเอกสาร PDF