เกี่ยวกับ TLO >> บุคลากร

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี

ชื่อ - สกุล

คุณสุมลวรรณ  สังข์ช่วย

 

โทรศัพท์

0 2564 7000 ต่อ 1326

E-mail

sumonwan@nstda.or.th

 

 

ที่ปรึกษาอาวุโส

ชื่อ - สกุล

คุณอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล

โทรศัพท์

0 2564 7000 ต่อ 1319

E-mail

arunsri@nstda.or.th

 

 

IPB : งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา

ชื่อ - สกุล

คุณปณิธาน ลีละธนาวิทย์

โทรศัพท์

0 2564 7000 ต่อ 1323

E-mail

panitan@nstda.or.th

 

 

ชื่อ - สกุล

คุณธินีนุช  ศรีจันทร์

โทรศัพท์

0 2564 7000 ต่อ 1618

E-mail

thininut@nstda.or.th

 

 

ชื่อ - สกุล

คุณชลาลัย ซัตตั้น

โทรศัพท์

0 25464 7000 ต่อ 1617

E-mail

chalalai@nstda.or.th

 

 

ชื่อ - สกุล

คุณพิชชานันท์  ชูเสน

 

โทรศัพท์

0 2564 7000 ต่อ 1616

E-mail

phitchanan@nstda.or.th

 

 

ชื่อ - สกุล

คุณศศิน เชาวนกุล

 

โทรศัพท์

0 2564 7000 ต่อ 1324

E-mail

sasin.chaowanakul@nstda.or.th

 

 

ชื่อ - สกุล

คุณสโรชา เพ็งศรี

โทรศัพท์

0 2564 7000 ต่อ 1311

E-mail

sarocha.phengsri@nstda.or.th

 

 

ชื่อ - สกุล

คุณนุกูล ดีพลา

โทรศัพท์

0 2564 7000 ต่อ 1325

E-mail

nukul@nstda.or.th

 

 

ชื่อ - สกุล

รัชวรรณ ฐานัตถวงศ์เจริญ

โทรศัพท์

0 2564 7000 ต่อ 1357

E-mail

ratchawan.tanuttawongcharoen@nstda.or.th

 

 

IPM : งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ชื่อ - สกุล

คุณรัชดา เรืองสิน

โทรศัพท์

0 2564 7000 ต่อ 1316

E-mail

ratchadar@nstda.or.th

 

 

ชื่อ - สกุล

คุณนัฏพร ชัยศักดิชาตรี

โทรศัพท์

0 2564 7000 ต่อ 1321

E-mail

nattaporn@nstda.or.th

 

 

ชื่อ - สกุล

คุณภัทริน เกียรติกมลกุล

โทรศัพท์

0 2564 7000 ต่อ 1322

E-mail

pattarin@nstda.or.th

 

 

ชื่อ - สกุล

คุณสมรลักษณ์  แจ่มแจ้ง

โทรศัพท์

0 2564 7000 ต่อ 1629

E-mail

samornluk@nstda.or.th

 

 

ชื่อ - สกุล

คุณทิพวรรณ รัตนกิจ

โทรศัพท์

0 2564 7000 ต่อ 1628

E-mail

tippawan@nstda.or.th

 

 

ชื่อ - สกุล

คุณภูวดล หาญเทพินทร์

โทรศัพท์

0 2564 7000 ต่อ 1350

E-mail

phuvadol.harntaepin@nstda.or.th

 

 

ชื่อ - สกุล

คุณรัตนากร แสนศักดิ์

โทรศัพท์

0 2564 7000 ต่อ 1318

E-mail

 rattanakorn.saensak@nstda.or.th

 

 

ชื่อ - สกุล

คุณวัชรี เกียรติศิริขจร

โทรศัพท์

0 2564 7000 ต่อ 1349

E-mail

watcharee@nstda.or.th

 

 

ชื่อ - สกุล

คุณวันวิสา  แจ่มไว

โทรศัพท์

0 2564 7000 ต่อ 1315

E-mail

wanvisa@nstda.or.th

 

 

ชื่อ - สกุล

คุณสุวรรณา  เอี่ยมมา

โทรศัพท์

0 2564 7000 ต่อ 1352

E-mail

suwanna@nstda.or.th

 

 

ชื่อ - สกุล

คุณอมรรัตน์ เกิดประดิษฐ์

โทรศัพท์

0 2564 7000 ต่อ 1627

E-mail

amonrat.kerdpradist@nstda.or.th

 

 

ชื่อ - สกุล

คุณเพิ่ม สุ่นสวัสดิ์

โทรศัพท์

0 2564 7000 ต่อ 1314

E-mail

perm.soonsawad@nstda.or.th

 

 

ชื่อ - สกุล

คุณอานนท์  จินดาดวง

โทรศัพท์

0 2564 7000 ต่อ 1351

E-mail

anon.chindaduang@nstda.or.th

ชื่อ - สกุล

คุณสุธางค์ สวัสดี

โทรศัพท์

0 2564 7000 ต่อ 1317

E-mail

sutang.sawasdee@nstda.or.th

 

 

ชื่อ - สกุล

คุณพัชราภรณ์ สุขใสย์

โทรศัพท์

0 2564 7000 ต่อ 1630

E-mail

patcharaporn.suksai@nstda.or.th

 

 

IPP : งานนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา

ชื่อ - สกุล

ดร.อรกนก พรรณรักษา

โทรศัพท์

0 2564 7000 ต่อ 1348

E-mail

orakanoke@nstda.or.th

 

 

ชื่อ - สกุล

ดร.ใจรัก  เอื้อชูเกียรติ

โทรศัพท์

0 2564 7000 ต่อ 1347

E-mail

jairak@nstda.or.th

 

 

ชื่อ - สกุล

ดร.กอวิศาล์  สาธรสุเมธี

โทรศัพท์

0 2564 7000 ต่อ 1346

E-mail

kowisa@nstda.or.th

 

 

ชื่อ - สกุล

คุณปาริชาติ  คำพุฒ

โทรศัพท์

0 2564 7000 ต่อ 1346

E-mail

parichartp@nstda.or.th

 

 

ชื่อ - สกุล

คุณพรทิพย์  วรรณถนอม

โทรศัพท์

0 2564 7000 ต่อ 1320

E-mail

pornthip@nstda.or.th