ตามที่รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) มีหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมการนำผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไทยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมให้เกิดการผลิตเชิงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และมอบหมายสำนักงบประมาณเป็นหน่วยตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์ และบริการนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว พร้อมจัดทำและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทยนั้น

ทางสำนักงบประมาณ ได้เปิดเผยบัญชีนวัตกรรมเพื่อจูงใจให้ส่วนราชการสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของไทย ที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรม ทั้งนี้ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฏหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น สามารถนำบัญชีนวัตกรรมไทย ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดหาสินค้า หรือบริการนวัตกรรมไทยได้ และสามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์สำนักงบประมาณ www.bb.go.th

๑. บัญชีนวัตกรรม ประกาศครั้งที่ ๑ เดือนมกราคม ๒๕๕๙

๒. บัญชีนวัตกรรม ประกาศครั้งที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙

๓. บัญชีนวัตกรรม ประกาศครั้งที่ ๓ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙

๔. บัญชีนวัตกรรม ฉบับรวมเล่ม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๕. รายการใหม่ ๑๒ รายการ [ประกาศ มิถุนายน ๒๕๖๐]

๖. บัญชีนวัตกรรม ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ (รวมรายการตั้งแต่ มกราคม ๒๕๕๙ - มิถุนายน ๒๕๖๐)[แก้ไข ๗ ก.ค. ๒๕๖๐]

๗. บัญชีนวัตกรรม ฉบับเพิ่มเติม กันยายน ๒๕๖๐

๘. บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม ๒๕๖๐

๙. บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑๐. บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม ๒๕๖๑

๑๑. บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม ๒๕๖๑

เข้าดูบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับรายเดือนทั้งหมดได้ที่ : http://www.bb.go.th/topic3.php?gid=527&mid=290 

บัญชีความต้องการสินค้าหรือบริการของหน่วยงานภาครัฐ ได้จัดทำระบบที่เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกแก่การค้นหา สามารถเรียกดูข้อมูลได้ที่

· ระบบสืบค้นบัญชีนวัตกรรมไทย

 

บัญชีสิ่งประดิษฐ์ คือ ที่รวบรวมผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาโดยคนไทย เพื่อที่ให้ผู้สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้สิ่งประดิษฐ์ที่ขึ้นทะเบียนจะได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและสิทธิ์ประโยชน์

 

ข้อมูลอื่นๆ

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป