เลขที่คำขอ
1203001023
เลขที่ประกาศ
-
เลขที่สิทธิบัตร
8056
ประเภทสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร
ชื่อสิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ
อุปกรณ์สำหรับทดสอบคลัชต์แม่เหล็กไฟฟ้าชนิดจำกัดแรงบิด
ผู้ขอจดสิทธิบัตร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
นายศราวุธ เลิศพลังสันติ, นายก่อเกียรติ เศษชัยชาญ, นายประสิทธิ์ วัฒนวงศสกุล, นายณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน, นายพีรกิตติ์ วิริยะรัตนศักดิ์

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป