เลขที่คำขอ
0101002601 (066671)
เลขที่ประกาศ
-
เลขที่สิทธิบัตร
28130
ประเภทสิทธิบัตร
ประดิษฐ์
ชื่อสิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ
การจำแนกชนิดเชื้อ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS และ NONTUBERCULOUS MYCOBACTERIA โดยวิธี ONE-TUBE MULTIPLEX PCR
 
บทคัดย่อ
 -
ข้อถือสิทธิ์
 -
ผู้ขอจดสิทธิบัตร
ศูนย์ไบโอดทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
 
นางอังคณา ฉายประเสริฐ  นางนิภา ติ่งต้อย  น.ส.สมบุญ ศรีม่วง  นายเทอดศักดิ์ พราหมณะนันทน์ น.ส.วิยะดา อาจรัตนกุล น.ส.ปรียวิศว์ ณ อุบล นายกิตติพันธ์ เสมอพิทักษ์
น.ส.วัชรินทร์ รังสีภานุรัตน์ นายสง่า พัฒนากิจสกุล นายเพทาย เย็นจิตโสมนัส

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป