โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สวทช. ประจำปี 2563

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

เอ็มเทคมีภารกิจหลัก คือ

พัฒนาและสร้างขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีวัสดุให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน โดยดำเนินการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคน รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ” จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๙ เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านโลหะและวัสดุ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ "ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ" ได้เข้ารว่มเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วัตถุประสงค์หลัก

 • ผลักดันงานวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมของศูนย์ให้มีมิติบูรณาการ ตอบโจทย์ผู้ใช้ และสามารถส่งต่อไปถึงผู้ใช้งานจริง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
 • สนับสนุนการทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ
 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของศูนย์ ทั้งในด้านงบประมาณ กำลังคน ครุภัณฑ์ และพื้นที่ และสนับสนุนการพัฒนา ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดูแลความก้าวหน้าทางสายอาชีพ

มีหน่วยวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมหลัก 9 หน่วย ดังนี้

 • หน่วยวิจัยโลหะ
 • หน่วยวิจัยเซรามิกส์
 • หน่วยวิจัยโพลิเมอร์
 • หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
 • หน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน
 • หน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
 • หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม
 • หน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ
 • หน่วยวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ

โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สวทช. ประจำปี 2563

ลำดับ/No.

หลักสูตร/Course

วันที่จัด/Time

จำนวน
วัน/Days

ราคา/Fee (฿)

1

เทคโนโลยีโลหะผงและเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ

25 - 26 ก.พ. 63

2

6,000.-

2

การชุบแข็งชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกล

18 - 19 มี.ค. 63

2

6,000.-

3

เทคโนโลยีกระบวนการหล่อความดันสูง

23 - 24 เม.ย. 63

2

6,000.-

4

เทคโนโลยีการผลิตและการประยุกต์ใช้โฟมอะลูมิเนียม

8 พ.ค. 63

1

3,000.-

5

พอลิเมอร์และคอมพอสิตที่มีคุณสมบัติการนำไฟฟ้า

27 พ.ค. 63

1

3,000.-

6

การวิเคราะห์ความเสียหายงานโลหะ

15 - 19 มิ.ย. 63

5

30,000.-

7

แพ็กแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

29 - 30 มิ.ย. 63

2

6,000.-

8

การวิเคราะห์วัสดุด้วยเทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และจุลวิเคราะห์ด้วยเอ็กซ์เรย์ และอิเล็กตรอนแบคสแกตเตอร์ดิฟแฟรกชัน (ภาคบรรยาย+ปฏิบัติ)

1 ก.ค. 63
(ภาคบรรยาย)

1

3,000.-

1 - 3 ก.ค. 63
(ภาคบรรยาย + ปฏิบัติ)

3

8,000.-

9

การป้องกันการกัดกร่อนแบบแคโทดิก

15 - 16 ก.ค. 63

2

6,000.-

10

การทดสอบสมบัติของยางคอมพาวด์และยางวัลคาไนซ์

28 ส.ค. 63

1

3,000.-

11

ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุพร้อมกรณีศึกษา

10 - 11 ก.ย. 63 2 6,000.-
12

การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์และพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณพร้อมกรณีศึกษา

5 - 6 พ.ย. 63 2 6,000.-
13

กระบวนการอัดรีดแบบสกรูคู่สำหรับการทำพอลิเมอร์คอมพาวด์

18 พ.ย. 63 1 3,000.-

หมายเหตุ *ราคาค่าอบรมดังกล่าวเป็นราคาประมาณการเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง เอ็มเทคขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งราคาที่แน่นอนให้ทราบทางเว็บไซต์ https://www.mtec.or.th/training ก่อนการอบรม 2 เดือน

สอบถามรายละเอียด/สำรองที่นั่ง ได้ที่:

งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (HMI)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

 • โทรศัพท์: 0 2564 6500 ต่อ 4675, 4677
 • โทรสาร: 0 2564 6369
 • อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • เว็บไซต์: https://www.mtec.or.th/training

ย้อนกลับ


ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

ได้รับการจัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี ภายใต้ระบบราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2526 ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 และมีการจัดตั้งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้กำหนดให้รวมไบโอเทคเป็นส่วนหนึ่งของ สวทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานพิเศษมีสถานภาพเป็นองค์กรอิสระ ทำให้มีความคล่องตัวสูง เพื่อเป็นแกนหลักในการสนับสนุน และการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

ไบโอเทคมีภารกิจหลัก คือ

 • ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อความเป็นเลิศ
 • สร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ
 • พัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
 • พัฒนาความร่วมมือกับสถาบันเครือข่าย ภาคเอกชน เเละต่างประเทศ
 • ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ภาคสาธารณะเเละภาคอุตสาหกรรม
 • สร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีชีวภาพต่อสังคม

ไบโอเทคมีหน่วยปฏิบัติการวิจัย ซึ่งจัดตั้งอยู่ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และหน่วยปฏิบัติการร่วมที่ตั้งในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งเฉพาะทาง ดังนี้

 • หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • หน่วยวิจัยชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • หน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยทางชีวภาพ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์และชีวเคมีภัณฑ์ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • หน่วยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและชีววัสดุ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • หน่วยวิจัยไวรัสวิทยาและเทคโนโลยีแอนติบอดี ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืช ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • ห้องปฏิบัติการพลังงานและเคมีชีวภาพ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ห้องปฏิบัติการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวการแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติวิทยาป่าพรุและป่าดิบชื้นฮาลา-บาลา ณ ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติ ป่าพรุสิรินธร จังหวัดนราธิวาส

โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สวทช. ประจำปี 2563

รหัส/ID

หลักสูตร/Course

วันที่จัด/Time

จำนวน
วัน
/Days

ราคา/Fee (฿)

หมายเหตุ

1

การฝึกอบรม เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)
(หลักสูตรสำหรับผู้ดำเนินการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558)

25 - 26 มี.ค. 63

2

2,500 บาท

ปิดรับสมัครแล้ว

2

การฝึกอบรม เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)
(หลักสูตรสำหรับผู้ดำเนินการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558)

16 - 17 มิ.ย. 63

2

2,500 บาท

เปิดรับสมัคร
เดือนเมษายน 2563

3

การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 22nd Genomic Standards Consortium (GSC22)

13 - 17 ก.ค. 63

5

 • Student 200 USD
 • Academic 400 USD
 • Industry 800 USD

www.gsc22.org

4

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “อนุกรมวิธาน ทิศทางการวิจัย และการใช้ประโยชน์จากราก่อโรคบนแมลง”

31 ส.ค. - 3 ก.ย. 63

4

ยังไม่กำหนด

5

International Conference on Sustainable Aquaculture and Expo 2020

2 - 4 Dec 2020

3

 • Thai Student 3,500 THB
 • Thai General 5,500 THB
 • Overseas Student 350 USD
 • Overseas General  400 USD 
Thailand-Aquaexpo.org
(Open 16 March 2020)

สอบถามรายละเอียด/สำรองที่นั่ง ได้ที่:

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

 • โทรศัพท์: 0 2564 6700
 • โทรสาร: 0 2564 6701-5
 • เว็บไซต์: http://www.biotec.or.th

ย้อนกลับ


เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand)

เป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยในทุกทาง ทั้งด้านบุคลากร การตลาด การลงทุน รวมถึงเทคโนโลยีอันทันสมัยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจทุกกลุ่มภายในประเทศทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคการบริการ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดซอฟต์แวร์ภายในประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันได้สร้างความมั่นใจให้ผู้ผลิตซอฟต์แวร์จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้วย

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยให้การสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยเพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมี

พันธกิจหลัก 5 ด้าน ดังนี้

 • สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรไอที
 • สนับสนุนและส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของบริษัทซอฟต์แวร์ไทยสู่มาตรฐานสากล
 • สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรมซอฟต์แวร์ไทยในการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
 • ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือปรับปรุงบริการของหน่วยงาน
 • ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน ห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุม ห้องฝึกอบรม และสัมมนา


โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สวทช. ประจำปี 2563

รหัส/ID

หลักสูตร/Course

วันที่จัด/Time

จำนวน
วัน/
Days

ราคา/Fee (฿)

Executive Program

ITG001

Strategic IT Governance, Information Security and Cybersecurity Management for Executives รุ่นที่ 11

มิ.ย. - ก.ค. 62

10

279,000.-

Bitcoin, Blockchain and Cryptocurrency

BT002

Blockchain 2.0 Programming & Decentralized Application (DApp) Development with Ethereum

26-29 มี.ค. 62
11-14 มิ.ย. 62

3

12,000.-

BT003

Foundation of Bitcoin

27-29 มี.ค. 62
10-12 ก.ค. 62
13-15 พ.ย. 62

3

12,000.-

Business Analysis Track

BA001*

Business Analysis Essentials

23-24 พ.ค. 62
2-3 ก.ย. 62

2

12,000.-

BA007*

Agile Business Analysis (Hot)

13-14 ก.พ. 62
13-14 พ.ค. 62
23-24 ก.ย. 62

2

12,000.-

BA008*

Requirements Analysis for Business and Systems Analysts

On Request

3

16,000.-

BA009*

Scrum and Agile Practices (New)

6-7 ก.พ. 62
6-7 พ.ค. 62
11-12 ก.ย. 62

2

12,000.-

BA010

Requiremant Elicitation Technique (New)
29-30 ม.ค. 62
9-10 ก.ค. 62
2 8,000.-

CompTIA Certification Program

CT001

(CompTIA Security+) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับพื้นฐาน (Hot)

6-8 ก.พ. 62
15-17 พ.ค. 62
7-9 ส.ค. 62
20-22 พ.ย. 62

3

23,500.-

CT002

(CompTIA Project+) โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการบริหารโครงการ

24-26 เม.ย. 62
24-26 ก.ค. 62
6-8 พ.ย. 62

3

23,500.-

CT003

(CompTIA Cloud+) โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

6-8 มี.ค. 62
19-21 มิ.ย. 62
16-18 ต.ค. 62

3

23,500.-

CT004

(CompTIA Network+) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

26-28 ก.พ. 62
28-30 พ.ค. 62
26-28 ส.ค. 62
18-20 ธ.ค. 62

3

23,500.-

Data Technology

DT001

Data Science for Business (Hot)

13-14 ก.พ. 62
12-13 มิ.ย. 62
4-5 ก.ย. 62
27-28 พ.ย. 62

2

10,000.-

DT002

Practical Data Science Using Rapid Miner (New)

13-14 มี.ค. 62
10-11 ก.ค. 62
9-10 ต.ค. 62

2

10,000.-

DT003

Introduction to R Programming for Data Science

26-28 มี.ค. 62
23-25 ก.ค. 62
12-14 พ.ย. 62

3

12,000.-

DT004

Fundamental Data Science for Data Scientist Using R

23-25 เม.ย. 62
20-22 ส.ค. 62
17-19 ธ.ค. 62

3

12,000.-

DT005

Python for Management

22-24 เม.ย. 62
14-16 ส.ค. 62
2-4 ธ.ค. 62

3

12,000.-

DT007

Python for Programmers

12-15 ก.พ. 62
4-7 มิ.ย. 62
2-4 ธ.ค. 62

4

13,000.-

DT008

Introduction to Python Programming for Data Science

29-31 ก.พ. 62
28-30 พ.ค. 62
17-19 ก.ย. 62

3

12,000.-

DT009

Fundamental Data Science for Data Scientist Using python

26-28 ก.พ. 62
25-27 มิ.ย. 62
29-31 ต.ค. 62

3

12,000.-

DT010

Internet of Things for Business

15-16 พ.ค. 62
7-8 ส.ค. 62

2

10,000.-

DT011

IoT: Telemetry to Analytics

18-22 มี.ค. 62
10-14 มิ.ย. 62

5

15,000.-

DT014

Introduction to Machine Learning and Data Science with Python and Apache Spark (Update)

12-15 ก.พ. 62

4

13,000.-

DT015

Analyzing Data to Find the Opportunities (New)

24-26 ก.ย. 62

3

12,000.-

DT016

Introduction to Machine Learning and Data Science with Python and Google Cloud ML (New)

4

13,000.-

DT017

Introduction to Machine Learning and Data Science with Python and TensorFlow (New)

12-15 มี.ค. 62

4

13,000.-

DT018

Introduction to Rapid Data Science with R Programming and Apache Spark (New)

4

13,000.-

DT019

Data Analytic with ELK Stack (New)

5

15,000.-

Digital Literacy

DL001

การสร้างและออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ (Hot)

13-15 ก.พ. 62
29-31 พ.ค. 62
04-06 ก.ย. 62
18-20 ธ.ค. 62

3

10,000.-

DL003

การสร้างรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Dashboard in Excel 2013

24-25 เม.ย. 62
28-29 ส.ค. 62

2

8,000.-

Enterprise Application Developer

EAD002

BPM and Workflow Application Development

26-28 ก.พ. 62
25-27 มิ.ย. 62
29-31 ต.ค. 62

3

12,000.-

EAD004

Introduction to Data Center and Design (New)

7 ก.พ. 62
20 มิ.ย. 62
17 ต.ค. 62

1

5,000.-

EAD005

Data Center Design & Operation Management

21-22, 28 มี.ค. 62
25-26 ก.ค. 62, 1 ส.ค. 62
21-22, 28 พ.ย. 62

3

15,000.-

IT Security
IS001 DevSecOps (New) 1-3 เม.ย. 62 3 12,000.-
IS002 IoT Security (New) 8-10 พ.ค. 62 3 12,000.-

Management Skills

ML001

Software Team Leader Management Training Program

28 พ.ค. - 11 ก.ค. 62

6

25,000.-

Mobile Application

MA003

Android Programming

11-15 มี.ค. 62
22-26 ก.ค. 62
23-27 ธ.ค. 62

5

15,000.-

MA004

Rapid Cross-Platform Mobile Application Development with Ionic Framework

5

15,000.-

MA005

Rapid Mobile Application Development with React Native

4

13,000.-

MA008

Mobile Programming with Flutter

6-8 มี.ค. 62
14-16 ส.ค. 62

3

12,000.-

MA009

Kotlin for Android Programming

25 ก.พ - 1 มี.ค. 62
17-21 มิ.ย. 62
16-20 ก.ย. 62
16-20 ธ.ค. 62

5

15,000.-

Project Management Track

PM003

Software Project Estimation Workshop

22-23 พ.ค. 62

2

8,000.-

PM004

Change Management in Software Project Workshop

12-13 มิ.ย. 62

2

8,000.-

PM005

Practical IT Project Management (New)

11-12, 14-15 ก.พ. 62
19-20, 22-23 ส.ค. 62

4

16,000.-

PM006

Successful System Implementation (New)

7-8 พ.ค. 62

2

8,000.-

PM007

Requirements Analysis and Management Workshop (New)

3-4 เม.ย. 62

2

8,000.-

Professional Certification Program

DS001*

Certified Data Science Specialist (CDSS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากลทางด้าน Data Science Specialist) (Hot)

28 ม.ค. - 1 ก.พ. 62
24-28 มิ.ย. 62

5

45,000.-

DS002*

Introduction to AI for Business Executives (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล)

7-8 ก.พ. 62
3-4 มิ.ย. 62

2

22,000.-

DS003*

Introduction to Deep Learning with NVIDIA GPUs (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล)

24-26 เม.ย. 62
24-26 ก.ค. 62

3

29,000.-

DS004*

Certified IoT Specialist (CIoTS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล) (New)

27-29 มี.ค. 62
8-10 ก.ค. 62

3

29,000.-

Software Architecture and Design

SAD002

Managing Non-Functional Requirements and Business Goals

11-13 มิ.ย. 62
29-31 ต.ค. 62

3

12,000.-

SAD013

Patterns of Enterprise Application Architecture

14-16 พ.ค. 62

3

12,000.-

SAD018

Software Architectural Test Case Writing

2-4 ก.ค. 62
19-21 พ.ย. 62

3

12,000.-

SAD021

Design Technique for Transaction Design

19-21 มี.ค. 62

3

12,000.-

SAD022

Design Technique for High Performance System

2-4 เม.ย. 62

3

12,000.-

SAD025

Solution Architecture Principles and Techniques

27-29 ส.ค. 62

3

12,000.-

SAD027

80 Design Principles & 60 Architectural Tactics

20-22 ก.พ. 62
17-19 ก.ย. 62

3

12,000.-

SAD028

Microservices Architecture

21-22 มี.ค. 62
13-14 มิ.ย. 62

2

8,000.-

Software Engineering

SE003

CMMI Level 2 Version 2.0 Workshop (Update)

6-8 ส.ค. 62

3

12,000.-

SE004

CMMI Level 3 Version 2.0 Workshop (Update)

11-12, 14-15 มี.ค. 62

4

16,000.-

Software Technology

SW001

DevOps

13-15 กพ. 62
3-5 ก.ค. 62
6-8 พ.ย. 62

3

12,000.-

SW002

Building BIRT Reports

15-17 พ.ค. 62
2-4 ต.ค. 62

3

12,000.-

SW003

Go Language

17-18 ม.ค. 62
5-6 ก.ย. 62

2

8,000.-

SW005

Introduction to ANGULAR 6 with Typescript

6-8 ก.พ. 62
26 - 28 มิ.ย. 62
13 - 15 พ.ย. 62

3

12,000.-

SW007

Angular 7 & Firebase (Update)

27 - 29 มี.ค. 62
7-9 ส.ค. 62
30 ต.ค. - 1 พ.ย. 62

3

12,000.-

SW008

Rapid Data-driven Web Application Development With New Angular & Nodejs


4

13,000.-

SW009

Reactive Web Application Development with ReactJS Framework


4

13,000.-

SW010

Facebook Integration for Web Application Developer

25-27 ก.พ. 62
17-19 มิ.ย. 62
4-6 พ.ย. 62

3

12,000.-

SW011

High Scalable Real-Time Web Application with Node.JS and Redis

4-6 ก.พ. 62
17-19 มิ.ย. 62
4-6 พ.ย. 62

4

13,000.-

SW012

Docker (New)

27 ก.พ. - 1 มี.ค. 62
5 - 7 มิ.ย. 62
11 -13 ธ.ค. 62

3

12,000.-

SW013

Object Oriented Analysis and Design (New)

6-8 ก.พ. 62
3-5 มิ.ย. 62

3

12,000.-

SW014

Microservices and Web API (New)

22-24 เม.ย. 62

3

12,000.-

SW015

Active Directory Programming (New)

20-22 พ.ค. 62

3

12,000.-

SW016

Manage Container with Kubernetes (New)

19-21 มิ.ย. 62

3

12,000.-

SW017

Streaming Analytics with Apache Kafka (New)
27-29 พ.ค. 62 3 12,000.-

SW018

Angular Dart (New)
3- 5 เม.ย. 62
24 -26 ก.ค. 62
27 - 29 พ.ย. 62
3 12,000.-

JV001

Fundamental of Advance Java Programming 13-17 พ.ค. 62
9-13 ก.ย. 62
5 15,000.-

JV002

Web Application and Enterprise Programming in J2EE

1-5 เม.ย. 62
26-30 ส.ค. 62

5

15,000.-

JV003

Spring

10-11 เม.ย. 62
2-3 ก.ย. 62

2

8,000.-

JV004

Functional Programming in Java 8

9-13 พ.ค. 62
28-29 ต.ค. 62

2

8,000.-

JV005

JavaScript Programming


3

12,000.-

JV006

Rapid Cloud App Development with Nodejs and Javascript

5

15,000.-

JV007

MongoDB

22-24 พ.ค. 62
20-22 พ.ย. 62

3

12,000.-

JV008

Vue.js

11-12 ก.พ. 62
10-11 ต.ค. 62

2

8,000.-

MS002

Developing ASP.NET MVC 6 with Microsoft Visual Studio 2017

5

15,000.-

MS005

Developing Microsoft SQL Server 2016 Databases

5

15,000.-

Software Testing Track

ST002*

Concepts of Automated Software Testing

21-22 พ.ค. 62
9-10 ก.ย. 62

2

12,000.-

ST008*

Software Testing Techniques for User Acceptance and System Integration Testing

2-3 พ.ค. 62
4-5 ก.ย. 62

2

12,000.-

ST009*

Risk Based Testing (New)

11-12 ก.พ. 62
15-16 พ.ค. 62
18-19 ก.ย. 62

2

12,000.-

ST010*

Test Case Design (New)

4-5 ก.พ. 62
16-17 ก.ย. 62

2

12,000.-

หมายเหตุ ราคาค่าอบรมดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่า Vat 7%

สอบถามรายละเอียด/สำรองที่นั่ง ได้ที่:

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
99/31 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค
ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

 • โทรศัพท์: 0 2583 9992 ต่อ 1420-1425
 • โทรสาร: 0 2583 2884
 • อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • เว็บไซต์: http://www.swpark.or.th
 • เฟสบุ๊ค: https://www.facebook.com/softwareparkthailand

ย้อนกลับ


สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy)

เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. (NSTDA) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยเริ่มต้นจากโครงการพัฒนาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เพื่ออุตสาหกรรม เมื่อปี พ.ศ. 2531 ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ คอมพิวเตอร์ช่วยงานอุตสาหกรรม และคอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม (CAD/CAM/CAE) แก่บุคลากรของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยต่อมา จึงได้ขยายบทบาทเป็นโครงการพัฒนาบุคลากรไอซีที (Program for ECTI Human Resource Development Center: HRC)  สถาบันฝึกอบรมเนคเทค (NECTEC Academy: NAC) ตามลำดับ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านไอทีให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป และเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ได้รับมอบหมายให้ขยายขอบเขตการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ โดยใช้ชื่อ สถาบันวิทยาการ สวทช. หรือ NSTDA Academy”

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรของ สวทช. สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้รับมอบหมายภารกิจใหม่ให้จัดเตรียมกำลังคนของอนาคตประเทศสู่ศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องกำหนดมาตรการเพื่อพัฒนากำลังคนในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ รวมทั้งดำเนินการกิจกรรม Upskill Reskill และ Newskill เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบฉับพลัน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพสายวิทยาศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับคนไทย สร้างความมั่นใจในงานที่รองรับเมื่อเรียนจบสาขาเหล่านี้ โดยต้องวางแผนการดำเนินงานให้ครอบคลุมตั้งแต่ระดับมัธยม อาชีวศึกษา อุดมศึกษา คนทำงานในภาคการผลิต และบูรณาการสอดรับกับการสร้างคน สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ  และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต หรือ Career for the Future Academy”

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต มีภารกิจหลัก ดังนี้

 1. ให้บริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาทางวิชาการและเทคนิคเพื่อยกระดับขีดความ สามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบุคลากรในภาคการผลิตและบริการของ ประเทศไทย
 2. ผลักดัน ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการใช้ประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยผ่านกลไกการ เชื่อมโยงและส่งต่องานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. ไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภาคการผลิตและบริการ
 3. นำเสนอทางเลือกใหม่ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภาคการผลิตและบริการ เพื่อเตรียมพร้อมต่อการบริหารจัดการที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมือ อาชีพ เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและโจทย์ประเด็นทางเศรษฐกิจสังคม ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สวทช. ประจำปี 2563

รหัส/ID

หลักสูตร/Course

วันที่จัด/Time

จำนวน
วัน/
Days

ราคา/Fee (฿)

โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่และฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ (NPD)
โปรแกรมฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง
(Information Technology & Advanced Management Program : TMP)
CSM หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security Incident Management) 24 - 27 มี.ค. 63 4 34,900.-
SOC หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operations Center: SOC) 21 - 24 เม.ย. 63 4 34,900.-
EAW หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร (Enterprise Architecture Workshop: EAW) 15 - 17 ก.ค. 63 3 24,500.-
BCS หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 (Business Continuity Management Standard: BCS) 26 - 28 ส.ค. 63 3 23,000.-
โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว
(Green Practices Training Program : GPP)
VFM หลักสูตรผู้จัดการธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming Manager: VFM) 24 - 26 มิ.ย. 63 3 17,900.-
VFO หลักสูตรความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Fundamental and Practices of Indoor Vertical Farming for Operators: VFO) 5 - 7 ส.ค. 63 3 24,900.-

โปรแกรมฝึกอบรมด้านนวัตกรรมเชิงปฏิบัติ
(Innovation Practices Program : IPP)

SIM

Service Innovation Masterclass 2020

17-19, 24-25 มี.ค. 63

5

25,000.-

CDB

Chatbot Design for Business

21 - 23 กค. 63

3

18,500.-

โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (HRD)

INFO

หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

23 - 24 ม.ค. 63
11 - 12 มิ.ย. 63
20 - 21 ส.ค. 63

2

9,900.-

FFE

หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

19 - 21 ก.พ. 63

3

14,900.-

TMS

Thai Microelectronic Seminar 2020 - TMS 2020

23 มี.ค. 63

1

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

INFOPRESENT

หลักสูตร Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0

12 - 13 มี.ค. 63
23 - 24 ก.ค. 63

2

9,900.-

FAA

หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ (Fatigue Analysis and Application : FAA)

18 - 20 มี.ค. 63

3

16,900.-

SAA

หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์ (Linear & Nonlinear Stress Analysis and Application : SAA)

22 - 24 เม.ย. 63

3

16,900.-

BIOT

หลักสูตรสร้างโอกาสธุรกิจจากเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)

14 - 15 พ.ค. 63

2

15,000.-

งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง (Professional Standard Certification Section: PSC)

EAC

Basic/Advanced Engineering for Automotive Course 2020

ยังไม่กำหนด

3

10,000.-

RDC

หลักสูตรเทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300%

ยังไม่กำหนด

1

4,700.-

RDCO อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC Online ยังไม่กำหนด 2 10,000.-
RDCC หลักสูตรสิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% และ ระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยังไม่กำหนด 2 8,000.-
โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professional Examination : ITPE)

ITPE

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

รอบที่ 1/2563

รอบที่ 2/2563

รอบ 1/2563 สอบวันอาทิตย์ที่ 26 เม.ย. 63
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. - 9 เม.ย. 63)

รอบ 2/2563 สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค. 63
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. - 8 ต.ค. 63)

โปรแกรมอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (ITM Professional Training : ITM)

Development Technology
ITM062 การออกแบบ และการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing) 17 - 20 ก.พ. 63
1 - 2, 4 - 5 มิ.ย. 63
24 - 27 ส.ค. 63
23 - 26 พ.ย. 63
4 11,000.-
Project Management
ITM008 IT Change Management Control: การควบคุมการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงระบบไอที 4 - 6 ก.พ. 63
7 - 9 เม.ย. 63
8 - 10 มิ.ย. 63
24 - 26 ส.ค. 63
26 - 28 ต.ค. 63
1 - 3 ธ.ค. 63
3 8,500.-
ITM017 Support-Project Management 8 - 10 ก.ค. 63 3 9,000.-
ITM086 IT Risk Management: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบไอที 27 - 29 ม.ค. 63
2 - 4 มี.ค. 63
18 - 20 พ.ค. 63
13 - 15 ก.ค. 63
1 - 3 ก.ย. 63
2 - 4 พ.ย. 63
3 9,500.-
PJM001 Core-Project Management for IT 26 - 28 ก.พ., 5 - 6 มี.ค. 63
22 - 24, 29 - 30 เม.ย. 63
10 - 12, 18 - 19 มิ.ย. 63
5 - 7, 13 - 14 ส.ค. 63
7 - 9, 15 - 16 ต.ค. 63
16 - 18, 24 - 25 ธ.ค. 63
5 13,000.-
PJM009 Essential Project Management Skills 24 - 28 ก.พ. 63
20 - 24 เม.ย. 63
15 - 19 มิ.ย. 63
24 - 28 ส.ค. 63
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 63
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 63
5 12,000.-
Service Management
DCM002 Digital Marketing Professional 27 - 29 เม.ย. 63
16 - 20 พ.ย. 63
5 19,000.-
DCM003 Build a Digital Marketing Strategies for Tourism: การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว 23 - 25 มี.ค. 63
18 - 20 พ.ค. 63
8 - 10 ก.ค. 63
21 - 23 ก.ย. 63
23 - 25 พ.ย. 63
4 10,000.-
ITM023 Business Continuity Management (BCM): การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 24 - 26 ก.พ. 63
27 - 29 เม.ย. 63
22 - 24 มิ.ย. 63
24 - 26 ส.ค. 63
28 - 30 ก.ย. 63
21 - 23 ธ.ค. 63
3 9,500.-
ITM051 Business Process Improvement to Support the Transition to Digital Business: การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจดิจิทัล 4 - 6 ก.พ. 63
7 - 9 เม.ย. 63
8 - 10 มิ.ย. 63
3 - 5 ส.ค. 63
5 - 7 ต.ค. 63
14 - 16 ธ.ค. 63
3 8,500.-
ITM063 การบริหารจัดการความต้องการทางธุรกิจ (Requirement Management) 12 - 14 ก.พ. 63
22 - 24 มิ.ย. 63
14 - 16 ก.ย. 63
21 - 23 ธ.ค. 63
3 11,000.-
ITM027 การพัฒนากระบวนการบนมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 6 - 9 ม.ค. 63
20 - 23 เม.ย. 63
14 - 17 ก.ค. 63
28 ก.ย. - 1 ต.ค. 63
4 11,000.-
ITM036 ITIL Foundation 2019 27 - 31 ม.ค. 63
11 - 15 พ.ค. 63
3 - 7 ส.ค. 63
9 - 13 พ.ย. 63
5 13,000.-
ITM038 Systems Requirements Study (Workshop Course) การแสวงหาความต้องการเพื่อนำมาพัฒนาระบบงาน 13 - 15 พ.ค. 63 3 9,000.-
ITM066 การพัฒนาองค์กรกับมาตรฐานเทคโนโลยี COSO, Cobit, SOX, ITIL, ISO27001: 2013 และ ISO22301: 2012 3 - 7 ก.พ. 63
18 - 22 พ.ค. 63
17 - 21 ส.ค. 63
16 - 20 พ.ย. 63
5 14,000.-
ITM100 การบริหารงานสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management) 20 - 22 ม.ค. 63
29 - 31 ก.ค. 63
14 - 16 ต.ค. 63
3 9,500.-
ITM101 IT Risk Management for Auditor: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบไอทีสำหรับผู้ตรวจสอบ 19 - 21 ก.พ. 63
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 63
8 - 10 มิ.ย. 63
3 - 5 ส.ค. 63
 5 - 7 ต.ค. 63
14 - 16 ธ.ค. 63
3 8,000.-
ITM102 IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านระบบไอที 29 - 31 ม.ค. 63
12 - 14 ก.พ. 63
22 - 24 เม.ย. 63
15 - 17 มิ.ย. 63
17 - 19 ส.ค. 63
19 - 21 ต.ค. 63
1 - 3 ธ.ค. 63
3 8,500.-
ITM103 Security of Information Technology in the Digital Age 4.0: การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 4.0 30 - 31 ม.ค. 63
17 - 18 ก.พ. 63
2 - 3 เม.ย. 63
11 - 12 มิ.ย. 63
6 - 7 ส.ค. 63
8 - 9 ต.ค. 63
17 - 18 ธ.ค. 63
2 6,500.-
ITM113 Audit and Control Risk for IT Outsourcing: การตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงจากการใช้บริการ IT Outsourcing 27 - 28 ก.พ. 63
23 - 24 มี.ค. 63
20 - 21 เม.ย. 63
22 - 23 มิ.ย. 63
10 - 11 ส.ค. 63
15 - 16 ต.ค. 63
 8 - 9 ธ.ค. 63
2 7,500.-
ITM114 Cybersecurity Control for AI and Machine Learning: การควบคุมรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์กับระบบ AI และ Machine Learning 9 - 10 มี.ค. 63
14 - 15 พ.ค. 63
16 - 17 ก.ค. 63
17 - 18 ก.ย. 63
5 - 6 พ.ย. 63
2 8,000.-
ITM115 IT Security Control and Audit Based on ISO 27001: การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 16 - 19 มี.ค. 63
18 - 21 พ.ค. 63
20 - 23 ก.ค. 63
7 - 10 ก.ย. 63
9 - 12 พ.ย. 63
4 10,000.-
ITM116 Database System Security Audit: การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล 11 - 13 มี.ค. 63
27 - 29 เม.ย. 63
22 - 24 มิ.ย. 63
24 - 26 ส.ค. 63
26 - 28 ต.ค. 63
21 - 23 ธ.ค. 63
3 9,500.-
ITM117 Project Management with IT Outsourcing Service Providers: การบริหารโครงการกับผู้ให้บริการจากภายนอก (IT Outsourcing) 25 - 27 มี.ค. 63
18 - 20 พ.ค. 63
29 - 31 ก.ค. 63
14 - 16 ก.ย. 63
18 - 20 พ.ย. 63
3 9,000.-
SVM001 พื้นฐานของการบริหารจัดสินทรัพย์ (Fundmental Asset Management) 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 63
28 - 30 ธ.ค. 63
3 9,000.-
Basic Theory
ASP021 Web Application using ASP.NET (C#) 6 - 10 ม.ค. 63
16 - 20 มี.ค. 63
22 - 26 มิ.ย. 63
14 - 18 ก.ย. 63
21 - 25 ธ.ค. 63
5 13,500.-
CLS001 Google Cloud Platform Development 3 ม.ค. 63
14 ก.พ. 63
20 มี.ค. 63
7 พ.ค. 63
19 มิ.ย. 63
7 ส.ค. 63
25 ก.ย. 63
13 พ.ย. 63
28 ธ.ค. 63
1 4,000.-
CPL003 C# .NET Programming 27 - 31 ม.ค. 63
30 มี.ค. - 3 เม.ย. 63
8 - 12 มิ.ย. 63
24 - 28 ส.ค. 63
23 - 27 พ.ย. 63
5 13,500.-
CPL005 C# Object Oriented Programming 11 - 13 ก.พ. 63
18 - 20 พ.ค. 63
29 - 31 ก.ค. 63
14 - 16 ต.ค. 63
28 - 30 ธ.ค. 63
3 11,000.-
CTR002 Report and Query with Crystal Report Programming: การสร้างรายงานแบบต่างๆ จากฐานข้อมูลและเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมรายงานสำหรับ Application โปรแกรมเมอร์ 20 - 24 ม.ค. 63
23 - 27 มี.ค. 63
25 - 29 พ.ค. 63
20 - 24 ก.ค. 63
7 - 11 ก.ย. 63
16 - 20 พ.ย. 63
5 13,500.-
CTR004 Advanced Crystal Report Using ASP.NET (VB.NET) for Web Application: การสร้างรายงานแบบต่างๆ เพื่อแสดงผลบน Web โดยใช้ภาษา ASP.NET(VB.NET) เพื่อควบคุมรายงานสำหรับ Web โปรแกรมเมอร์ 17 - 21 ก.พ. 63
20 - 24 เม.ย. 63
15 - 19 มิ.ย. 63
17 - 21 ส.ค. 63
26 - 30 ต.ค. 63
14 - 18 ธ.ค. 63
5 14,000.-
GPL001 การพัฒนาการเขียนโค้ดด้วยภาษา GoLang 9 - 13 มี.ค. 63
15 - 19 มิ.ย. 63
7 - 11 ก.ย. 63
14 - 18 ธ.ค. 63
5 15,000.-
MVB016 Visual Basic .NET Programming 13 - 17 ม.ค. 63
9 - 13 มี.ค. 63
27 เม.ย. - 1 พ.ค. 63
13 - 17 ก.ค. 63
14 - 18 ก.ย. 63
9 - 13 พ.ย. 63
5 13,500.-
Data Science & Analytics
DSA001 AI : Python for Machine Learning Programming 11 - 13 ก.พ. 63
20 - 22 เม.ย. 63
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 63
21 - 23 ก.ย. 63
30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 63
3 12,000.-
DSA002 AI : Python for Data Analyst Programming 3 - 5 ก.พ. 63
7 - 9 เม.ย. 63
8 - 10 มิ.ย. 63
24 - 26 ส.ค. 63
14 - 16 ธ.ค. 63
3 12,500.-
DSA003 Python Development: Machine Learning and Data Mining 24 - 28 ก.พ. 63
8 - 12 มิ.ย. 63
26 - 30 ต.ค. 63
5 15,550.-
DSA005 Machine Learning : Hands-On Python & R In Data Science 25 - 28 พ.ค. 63
5 - 9 ต.ค. 63
5 16,500.-
DSA006 Data Science with Python and Jupyter 24 - 26 ก.พ. 63
25 - 27 พ.ค. 63
7 - 10 ก.ย. 63
23 - 25 พ.ย. 63
3 12,500.-
DSA007 Data Analystics Dashboard using Microsoft Power BI Tools 17 ม.ค. 63
27 มี.ค. 63
8 พ.ค. 63
11 มิ.ย. 63
30 ก.ค. 63
3 ก.ย. 63
2 พ.ย. 63
1 4,500.-
DSA008 Data Analystics Dashboard using Tableau Tools 24 ม.ค. 63
20 มี.ค. 63
15 พ.ค. 63
5 มิ.ย. 63
6 ส.ค. 63
10 ก.ย. 63
12 พ.ย. 63
1 4,500.-
DSA009 R Programming for Data Science 2 - 4 มี.ค. 63
1 - 2, 4 มิ.ย. 63
3 - 5 ส.ค. 63
19 - 21 ต.ค. 63
28 - 30 ธ.ค. 63
3 12,000.-
DSA012 การดำเนินการ และการพัฒนาระบบงาน ERP ด้วย ODOO Opensource 2 - 6 มี.ค. 63
29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 63
21 - 25 ก.ย. 63
21 - 25 ธ.ค. 63
5 15,000.-
ITM067 Business Intelligence (BI) Using Pentaho 27 - 31 ม.ค. 63
20 - 24 เม.ย. 63
22 - 26 มิ.ย. 63
31 ส.ค. - 4 ก.ย. 63
2 - 6 พ.ย. 63
21 - 25 ธ.ค. 63
5 13,500.-
JAVA Technology
JAV010 JAVA Servlet and JSP for Web Programming (J2EE) Level I - Basic Web Application: การพัฒนาภาษา JAVA Web Application ที่ทำงานบน Server ระดับที่ 1 - การสร้าง Web Application เบื้องต้น 17 - 21 ก.พ. 63
30 มี.ค. - 3 เม.ย. 63
8 - 12 มิ.ย. 63
17 - 21 ส.ค. 63
5 - 9 ต.ค. 63
14 - 18 ธ.ค. 63
5 13,500.-
JAV022 JAVA Application & Applet Programming (J2SE) Level I - Basic Application Programming: การพัฒนาภาษา JAVA Application ที่ทำงานบน Client และ Webระดับที่ 1 - การทำงาน GUI และ Applet 20 - 24 ม.ค. 63
9 - 13 มี.ค. 63
18 - 22 พ.ค. 63
29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 63
14 - 18 ก.ย. 63
16 - 20 พ.ย. 63
5 13,500.-
JAV031 JavaScript for Web Developers 9 - 13 มี.ค. 63
3 - 7 ส.ค. 63
5 12,500.-
JAV039 Jasper Report and Java Programming 24 - 28 ก.พ. 63
27 เม.ย. - 1 พ.ค. 63
20 - 24 ก.ค. 63
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 63
2 - 6 พ.ย. 63
5 14,000.-
JAV040 Java for Non-Programmers 6 - 10 ม.ค. 63
20 - 24 เม.ย. 63
21 - 25 ก.ย. 63
5 13,500.-
JAV041 Java Object Oriented Design Patterns 11 - 13 ก.พ. 63
8 - 10 ก.ค. 63
14 - 16 ต.ค. 63
3 9,900.-
JAV042 AngularJS Programming 27 - 29 ม.ค. 63
23 - 25 มี.ค. 63
25 - 27 พ.ค. 63
17 - 19 ส.ค. 63
9 - 11 พ.ย. 63
3 9,500.-
JAV047 Node.js Programming 24 - 26 ก.พ. 63
18 - 20 พ.ค. 63
20 - 22 ก.ค. 63
28 - 30 ต.ค. 63
14 - 16 ธ.ค. 63
3 9,500.-
JAV052 React.js Programming 17 - 19 ก.พ. 63
27 - 29 เม.ย. 63
13 - 15 ก.ค. 63
14 - 16 ต.ค. 63
21 - 23 ธ.ค. 63
3 10,000.-
JAV056 React and Redux Build Web Programming 13 - 16 ม.ค. 63
16 - 18 มี.ค. 63
8 - 10 มิ.ย. 63
24 - 26 ส.ค. 63
23 - 25 พ.ย. 63
3 11,000.-
JAV057 Vue.js Programming 6 - 8 ม.ค. 63
9 - 11 มี.ค. 63
25 - 27 พ.ค. 63
29 - 31 ก.ค. 63
21 - 23 ก.ย. 63
30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 63
3 11,000.-
JAV058 JavaScript, Ract, WebRTC Microservices Development 27 - 29 ม.ค. 63
2 - 4 มี.ค. 63
13 - 15 พ.ค. 63
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 63
31 ส.ค. - 2 ก.ย. 63
26 - 28 ต.ค. 63
28 - 30 ธ.ค. 63
3 11,000.-
JAV059 NodeJS Microservices Development 20 - 22 ม.ค. 63
16 - 18 มี.ค. 63
1 - 2, 4 มิ.ย. 63
3 - 5 ส.ค. 63
5 - 7 ต.ค. 63
8 - 9 ธ.ค. 63
3 11,000.-
JAV060 Java RESTful Service 2 - 3 ม.ค. 63
5 - 6 มี.ค. 63
16 - 17 เม.ย. 63
14 - 15 พ.ค. 63
9 - 10 ก.ค. 63
10 - 11 ส.ค. 63
8 - 9 ธ.ค. 63
2 7,500.-
JAV061 Java Spring Framework Development 13 - 16 ม.ค. 63
7 - 10 เม.ย. 63
15 - 18 มิ.ย. 63
24 - 27 ส.ค. 63
19 - 22 ต.ค. 63
4 12,500.-
JAV062 Scala and Data Science for Java Developers 3 - 5 ก.พ. 63
18 - 20 พ.ค. 63
29 - 31 ก.ค. 63
5 - 7 ต.ค. 63
28 - 30 ธ.ค. 63
3 11,500.-
JAV063 Kotlin for Java Developers 11 - 13 ก.พ. 63
30 มี.ค. - 2 เม.ย. 63
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 63
7 - 9 ก.ย. 63
16 - 18 พ.ย. 63
3 11,000.-
Mobile Application
MBA011 การพัฒนาแอพพลิเคชันบน Android 23 - 27 มี.ค. 63
20 - 24 ก.ค. 63
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 63
5 15,000.-
MBA014 Android - Kotlin Programming Language 24 - 26 ก.พ. 63
20 - 22 เม.ย. 63
8 - 10 มิ.ย. 63
17 - 19 ส.ค. 63
9 - 11 พ.ย. 63
3 12,500.-
MBA015 Android and Databases Development Using Mysql & PHP 17 - 19 ก.พ. 63
27 - 29 เม.ย. 63
8 - 10 ก.ค. 63
14 - 16 ก.ย. 63
30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 63
3 12,500.-
MBA016 C# Programming Cross-Platform iOS/Android Apps with Xamarin 20 - 24 ม.ค. 63
23 - 27 มี.ค. 63
15 - 19 มิ.ย. 63
3 - 7 ส.ค. 63
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 63
3 13,000.-
PHP
PHP002 Advanced PHP for Web Service 3 - 7 ก.พ. 63
20 - 24 เม.ย. 63
13 - 17 ก.ค. 63
7 - 11 ก.ย. 63
9 - 13 พ.ย. 63
5 14,000.-
PHP003 Web Report Management using PHP: การจัดการรายงานบน web ในรูปแบบต่างๆ ด้วย PHP และการใช้ Component ต่างๆ บน Web ด้วย PHP 2 - 6 มี.ค. 63
25 - 29 พ.ค. 63
31 ส.ค. - 4 ก.ย. 63
23 - 27 พ.ย. 63
5 15,000.-
PHP012 PHP using MySQL Database for Web Development 27 - 29 ม.ค. 63
7 - 9 เม.ย. 63
22 - 24 มิ.ย. 63
31 ส.ค. - 2 ก.ย. 63
4 - 6 พ.ย. 63
3 9,500.-
PHP022 PHP for Web Application Development 20 - 24 ม.ค. 63
16 - 20 มี.ค. 63
18 - 22 พ.ค. 63
13 - 17 ก.ค. 63
21 - 25 ก.ย. 63
16 - 20 พ.ย. 63
5 14,500.-
PHP023 PHP and AJAX (JavaScript, Jquery, JSON, XML) Programming 17 - 21 ก.พ. 63
20 - 24 เม.ย. 63
15 - 19 มิ.ย. 63
17 - 21 ส.ค. 63
26 - 30 ต.ค. 63
21 - 25 ธ.ค. 63
5 14,500.-
PHP024 PHP Security Code 24 - 26 ก.พ. 63
27 - 29 เม.ย. 63
8 - 10 ก.ค. 63
14 - 16 ต.ค. 63
28 - 30 ธ.ค. 63
3 11,000.-
PHP027 PHP using Laravel Framework 6 - 8 ม.ค. 63
9 - 11 มี.ค. 63
25 - 27 พ.ค. 63
3 - 5 ส.ค. 63
19 - 21 ต.ค. 63
21 - 23 ธ.ค. 63
3 11,000.-
PHP031 PHP Object Oriented Programming 11 - 13 ก.พ. 63
8 - 10 มิ.ย. 63
24 - 26 ส.ค. 63
9 - 11 พ.ย. 63
3 11,000.-
Python Development
PTN001 Python Programming Fundamentals : From Zero to Hero 25 - 29 พ.ค. 63
 5 - 9 ต.ค. 63
5 12,000.-
PTN005 Python: Object Oriented Programming 2 - 3 ม.ค. 63
16 - 17 เม.ย. 63
1 - 2 มิ.ย. 63
13 - 14 ส.ค. 63
2 - 3 พ.ย. 63
2 8,000.-
PTN006 IoT Raspberry using Python Programming 27 - 31 ม.ค. 63
27 เม.ย. - 1 พ.ค. 63
7 - 11 ก.ย. 63
14 - 18 ธ.ค. 63
5 17,000.-
Computer System
CTS001 Building DR Site with Vmware vCenter Site Recovery Manager 6.5 5, 7 - 8 พ.ค. 63
5 - 7 ต.ค. 63
3 12,500.-
CTS008 VMware NSX: Install, Configure, Manage 9 - 13 มี.ค. 63
13 - 17 ก.ค. 63
16 - 20 พ.ย. 63
5 25,500.-
CTS010 Window 10 Administration 2 - 4 มี.ค. 63
12 - 14 พ.ค. 63
29 - 31 ก.ค. 63
14 - 16 ก.ย. 63
30, 1 - 2 ธ.ค. 63
3 10,000.-
NWA046 VMware vSphere 6.7: Install, Configure, Manage 5 23,500.-
NWA089 Windows Server 2016 Administration 23 - 27 มี.ค. 63
25 - 29 พ.ค. 63
20 - 24 ก.ค. 63
21 - 25 ก.ย. 63
23 - 27 พ.ย. 63
5 13,500.-
NWA090 Windows Server 2016 Active Directory Domain Services Administration 27 - 31 ม.ค. 63
20 - 24 เม.ย. 63
13 - 17 ก.ค. 63
14 - 18 ธ.ค. 63
5 14,500.-
NWA093 10 เทคนิคในการแก้ปัญหา Windows Server Active Directory 18 - 19 มิ.ย. 63
5 - 6 ต.ค. 63
2 7,800.-
NWA096 Docker Workshop 16 - 17 เม.ย. 63
8 - 9 ต.ค. 63
3 - 4 ธ.ค. 63
2 8,500.-
NWA103 เรียนรู้ DevOps กับ Kubernetes 7 - 9 เม.ย. 63
8 - 10 ก.ค. 63
19 - 21 ต.ค. 63
3 11,500.-
DOC004 Word Advanced Documents and Techniques (รวมสุดยอดเทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติขั้นสูง) 22 - 23 มิ.ย. 63
16 - 17 พ.ย. 63
2 6,500.-
DOC009 เทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติ ด้วย Word สำหรับงานเลขานุการ 11 ก.พ. 63
6 ส.ค. 63
9 พ.ย. 63
1 3,500.-
DOC010 สร้าง Template สำเร็จรูป ด้วย Word สำหรับการเขียนหนังสือหรือรายงาน 12 ก.พ. 63
7 ส.ค. 63
10 พ.ย. 63
1 3,500.-
MDB005 Advanced Microsoft Access 2016/2019  Macro and VBA Programminming 27 - 29 ม.ค. 63
11 - 13 มี.ค. 63
18 - 20 พ.ค. 63
20 - 22 ก.ค. 63
21 - 23 ก.ย. 63
11 - 13 พ.ย. 63
3 9,500.-
MDB012 Fundamentals and Intermediate Microsoft Access 2016/2019 17 - 19 ก.พ. 63
8 - 10 เม.ย. 63
10 - 12 มิ.ย. 63
5 - 7 ส.ค. 63
14 - 16 ต.ค. 63
2 - 4 ธ.ค. 63
3 9,000.-
MUL014 Adobe Photoshop CC 2019 การสร้างสรรค์และตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพ 27 - 29 ม.ค. 63
28 - 30 เม.ย. 63
1 - 3 ก.ค. 63
2 - 4 ก.ย. 63
2 - 4 ธ.ค. 63
3 10,000.-
MUL015 Adobe Illustrator CC 2019 การสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ 11 - 13 ก.พ. 63
18 - 20 พ.ค. 63
22 - 24 ก.ค. 63
7 - 9 ต.ค. 63
14 - 16 ธ.ค. 63
3 10,000.-
MUL016 Adobe InDesign CC 2019 การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลออนไลน์ (E-Books & E-Magazine) 4 - 6 มี.ค. 63
8 - 10 มิ.ย. 63
5 - 7 ส.ค. 63
2 - 4 พ.ย. 63
3 10,000.-
MUL020 Advance Adobe Photoshop CC 2019 (Workshop) ต่อยอดการสร้างสรรค์และตกแต่งภาพขั้นสูง 16 - 17 มี.ค. 63
14 - 15 พ.ค. 63
13 - 14 ส.ค. 63
1 - 2 ต.ค. 63
2 7,500.-
MUL022 การออกแบบสร้างสรรค์งานกราฟิกและงานแอนิเมชั่น แบบง่ายๆ ด้วย PowerPoint 15 - 17 มิ.ย. 63
5 - 6 พ.ย. 63
3 10,000.-
MUL023 การออกแบบ Ad โฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ แบบภาพเคลื่อนไหว Animation Gif by Photoshop 16 - 17 เม.ย. 63
24 - 25 ก.ย. 63
2 7,500.-
MUL024 ออกแบบ Motion Graphic นำเสนอด้วย PowerPoint สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว 13 ก.พ. 63
10 ส.ค. 63
11 พ.ย. 63
1 3,500.-
PPT002 Advanced Microsoft PowerPoint 2016/2019 for Effective Presentation 25 - 27 พ.ค. 63
23 - 25 พ.ย. 63
3 8,900.-
PPT009 การนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วย PowerPoint สำหรับนำเสนอข้อมูลสมัยใหม่ 14 ก.พ. 63
11 ส.ค. 63
12 พ.ย. 63
1 3,500.-
XLS011 Advanced Microsoft Excel 2016/2019 PivotTable and PivotChart 20 - 21 ก.พ. 63
26 - 27 มี.ค. 63
25 - 26 พ.ค. 63
9 - 10 ก.ค. 63
27 - 28 ส.ค. 63
1 - 2 ต.ค. 63
17 - 18 ธ.ค. 63
2 6,900.-
XLS015 Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Function and Database 20 - 22 ม.ค. 63
26 - 28 ก.พ. 63
23 - 25 มี.ค. 63
20 - 22 เม.ย. 63
27 - 29 พ.ค. 63
24 - 26 มิ.ย. 63
29 - 31 ก.ค. 63
24 - 26 ส.ค. 63
28 - 30 ก.ย. 63
19 - 21 ต.ค. 63
18 - 20 พ.ย. 63
14 - 16 ธ.ค. 63
3 8,900.-
XLS016 Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Macro and VBA Programming 3 - 7 ก.พ. 63
30 มี.ค. - 3 เม.ย. 63
15 - 19 มิ.ย. 63
17 - 21 ส.ค. 63
26 - 30 ต.ค. 63
23 - 27 พ.ย. 63
21 - 25 ธ.ค. 63
5 12,000.-
XLS028 Fundamentals and Intermediate Microsoft Excel 2016/2019 24 - 25 ก.พ. 63
14 - 15 พ.ค. 63
13 - 14 ส.ค. 63
5 - 6 พ.ย. 63
2 6,500.-
XLS038 มาสร้าง Dashboard ด้วย MS Excel เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล 13 พ.ค. 63
13 ส.ค. 63
13 พ.ย. 63
1 3,700.-
XLS039 การใช้ Function ทางสถิติ ของ Excel สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 12 พ.ค. 63
14 ส.ค. 63
16 พ.ย. 63
1 3,500.-
XLS040 การใช้ Function ขั้นสูงใน Excel สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 14 พ.ค. 63
17 ส.ค. 63
17 พ.ย. 63
1 3,900.-
XLS041 การเขียน Macro VBA บน Excel สำหรับการทำงานอัตโนมัติแทนมนุษย์ 18 - 19 พ.ค. 63
18 - 19 ส.ค. 63
18 - 19 พ.ย. 63
2 7,000.-
XLS042 สร้าง Chart วิเคราห์การขาย ด้วย Excel สำหรับการทำตลาดออนไลน์ 20 พ.ค. 63
20 ส.ค. 63
20 พ.ย. 63
1 3,700.-
XLS043 การใช้ PivotTable สรุปข้อมูล บน Excel สำหรับผู้จัดการธุรกิจ 21 พ.ค. 63
21 ส.ค. 63
23 พ.ย. 63
1 3,500.-
Cloud Services
CLS002 AWS Technical Essentials 27 - 28 เม.ย. 63
21 - 22 ก.ย. 63
2 9,000.-
CLS004 Microsoft Azure Fundamentals 25 - 26 พ.ค. 63
26 - 27 ต.ค. 63
2 9,500.-
Technical Element
TEC001 Linux Failover Clustering  and SQL Server on CentOS 2 - 3 เม.ย. 63
20 - 21 ส.ค. 63
2 9,000.-
NWA076 SUN Solaris Administration 20 - 24 เม.ย. 63
 14 - 18 ก.ย. 63
5 14,000.-
NWA078 SUN Solaris Fundamental 15 - 19 มิ.ย. 63
 23 - 27 พ.ย. 63
3 9,500.-
NWA080 Fundamentals Linux for System Administration: การบริหารและจัดการระบบลินุกซ์ 18 - 22 พ.ค. 63
3 - 7 ส.ค. 63
26 - 30 ต.ค. 63
5 14,500.-
DBM020 Database Design and SQL 16 - 20 มี.ค. 63
15 - 19 มิ.ย. 63
14 - 18 ก.ย. 63
14 - 18 ธ.ค. 63
5 12,500.-
DBM028 MySQL Administration 3 - 6 ก.พ. 63
1 - 2, 4 - 5 มิ.ย. 63
10 - 11, 13 - 14 ส.ค. 63
4 12,000.-
DBM029 MySQL for Developer 11 - 14 ก.พ. 63
27 - 30 เม.ย. 63
27, 29 - 31 ก.ค. 63
12, 14 - 16 ต.ค. 63
4 12,500.-
DBM031 SQL Server 2016 Administration 16 - 20 มี.ค. 63
8 - 12 มิ.ย. 63
24 - 28 ส.ค. 63
16 - 20 พ.ย. 63
5 13,500.-
DBM032 SQL Server 2016 Programming and Implementation 30 มี.ค. - 3 เม.ย. 63
8 - 12 มิ.ย. 63
17 - 21 ส.ค. 63
2 - 6 พ.ย. 63
5 13,500.-
DBM037 PostgreSQL Administration 13 - 16 ม.ค. 63
27 - 30 เม.ย. 63
10 - 11, 13 - 14 ส.ค. 63
2 - 5 พ.ย. 63
4 12,000.-
DBM038 Oracle Database 11g for DBA 20 - 24 เม.ย. 63
22 - 26 มิ.ย. 63
3 - 7 ส.ค. 63
26 - 30 ต.ค. 63
5 13,500.-
DBM039 Oracle Database PL/SQL Programming 17 - 21 ก.พ. 63
18 - 22 พ.ค. 63
31 ส.ค. - 4 ก.ย. 63
 9 - 13 พ.ย. 63
5 13,500.-
DBM040 Implement NoSQL Database with MongoDB 11 - 14 ก.พ. 63
7 - 10 เม.ย. 63
29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 63
10 - 11, 13 - 14 ส.ค. 63
19 - 22 ต.ค. 63
30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 63
4 12,500.-
DBM041 Implement Apache Hadoop for Big Data 27 - 29 เม.ย. 63
8 - 10 ก.ค. 63
28 - 30 ก.ย. 63
8 - 9, 11 ธ.ค. 63
3 11,500.-
DBM049 Writing T-SQL for Query and Analyze Data 2 - 6 มี.ค. 63
22 - 26 มิ.ย. 63
14 - 18 ก.ย. 63
16 - 20 พ.ย. 63
5 13,500.-
DBM050 Implement NoSQL Database with Cassandra 12 - 14 พ.ค. 63
8 - 10 ก.ค. 63
28 - 30 ก.ย. 63
8 - 9, 11 ธ.ค. 63
3 12,000.-
CTS005 Cisco Certified Network Associate Routing & Switching (CCNA) 20 - 24 ม.ค. 63
9 - 13 มี.ค. 63
15 - 19 มิ.ย. 63
7 - 11 ก.ย. 63
2 - 6 พ.ย. 63
5 13,500.-
NWA001 Understanding Network Fundamentals 15 - 17 มิ.ย. 63
14 - 16 ก.ย. 63
21 - 23 ธ.ค. 63
3 11,000.-
NWA004 Troubleshooting TCP/IP Internetworking 27 - 30 เม.ย. 63
20 - 23 ก.ค. 63
19 - 22 ต.ค. 63
4 12,500.-
NWA067 Network System Administration Techniques for IT Professionals: การพัฒนาทักษะผู้บริหารระบบเครือข่าย 26 - 27 มี.ค. 63
8 - 12 มิ.ย. 63
7 - 11 ก.ย. 63
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 63
5 15,500.-
NWA077 TCP/IP Internetworking 25 - 27 พ.ค. 63
17 - 19 ส.ค. 63
9 - 11 พ.ย. 63
3 10,000.-
NWA082 Network Administration and Monitoring Tools 7 - 10 เม.ย. 63
13 - 16 ก.ค. 63
2 - 5 พ.ย. 63
4 13,500.-
NWA086 Implementing Wireless LAN Solution 27 - 29 พ.ค. 63
24 - 26 ส.ค. 63
3 11,000.-
TEC016 Wireshark Certified Network Analyst 22 - 26 มิ.ย. 63
23 - 27 พ.ย. 63
3 15,500.-
NWA054 Network & Internet Security for IT Professionals 20 - 24 เม.ย. 63
22 - 26 มิ.ย. 63
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 63
14 - 18 ธ.ค. 63
5 14,000.-
NWA074 Fundamentals Wireless LAN Security 8 - 9 ก.ค. 63
16 - 17 พ.ย. 63
2 9,000.-
SEC004 Cyber Security for Smart User 7 - 8 พ.ค. 63
17 - 18 ก.ย. 63
3 - 4 ธ.ค. 63
2 8,000.-
SEC006 Ethical Hacking and Countermeasures 20 - 24 เม.ย. 63
21 - 25 ก.ย. 63
5 25,500.-
SEC008 Computer Forensic and Investigation 25 - 29 พ.ค. 63
26 - 30 ต.ค. 63
5 25,500.-
TEC002 IoT Security 7 - 8 พ.ค. 63
17 - 18 ก.ย. 63
24 - 25 ธ.ค. 63
2 8,500.-
TEC005 Penetration Testing 22 - 26 มิ.ย. 63
23 - 27 พ.ย. 63
5 25,500.-
TEC006 Cybersecurity Analyst 22 - 26 มิ.ย. 63
23 - 27 พ.ย. 63
5 25,500.-
TEC011 Information Security Fundamental 25 - 26 พ.ค. 63
26 - 27 ต.ค. 63
2 13,000.-
TEC012 Hacking and Auditing Web Application Security 22 - 26 มิ.ย. 63
23 - 27 พ.ย. 63
5 25,500.-
TEC013 Hardening Network Infrastructure 13 - 15 ก.ค. 63
14 - 16 ธ.ค. 63
3 16,500.-
TEC014 Hacking and Hardening Windows OS 13 - 15 ก.ค. 63
14 - 16 ธ.ค. 63
3 17,000.-

สอบถามรายละเอียด/สำรองที่นั่ง ได้ที่:

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 6
73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ย้อนกลับ


MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป