สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีภารกิจในการเสริมสร้างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยการสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคน และโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การดำเนินงานของ สวทช. ครอบคลุม 4 สาขาเทคโนโลยีหลัก ได้แก่ สาขาพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และสาขานาโนเทคโนโลยี สวทช. มีการร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ผ่านกลไกความร่วมมือหลากหลายรูปแบบ เพื่อเชื่อมโยงผลงานวิจัยและพัฒนาไปสู่นวัตกรรม ที่มีประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

      การจัดทำแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 6 ของ สวทช. มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารเป้าหมาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินงานของ สวทช. ในปี พ.ศ. 2560–2564 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานด้านนโยบายที่กำกับดูแล สวทช. พันธมิตร ลูกค้า ประชาชน ตลอดจนพนักงานของ สวทช. เข้าใจถึงทิศทางการดำเนินงานของ สวทช. การจัดทำแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ได้เชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) และกลไกการขับเคลื่อนประเทศที่กำลังมีการดำเนินงานอยู่ในปัจจุบันเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผน เพื่อให้มั่นใจว่า สวทช. พร้อมเป็นองค์กรสนับสนุนประเทศในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมประเทศอย่างเป็นรูปธรรม กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ เน้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ และความเชื่อมโยงกับบริบทของประเทศในปัจจุบัน มีการทบทวนบริบทสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทั้งในและนอกองค์กร ผนวกผลการศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยี การถอดบทเรียนการดำเนินงานของ สวทช. ที่ผ่านมา และการระดมสมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ในเรื่องทิศทางการดำเนินงานของ สวทช. ทั้งนี้แผนกลยุทธ์ฯ ได้ผ่านขั้นตอนการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความเห็นจากพนักงาน สวทช. ในเดือนกรกฎาคม 2559 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กวทช.) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ในการนำไปใช้เป็นกรอบการดำเนินงานของ สวทช. เพื่อเร่งขับเคลื่อนประเทศไปสู่สังคมนวัตกรรมอย่างแท้จริง

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป