นอกจากการใช้แผนที่กลยุทธ และ Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือบริหารระดับองค์กร เพื่อผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 4 (2550-2554) แล้ว  สวทช. ยังได้มีการประเมิน ติดตาม และ ทบทวนปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผลให้ สวทช. ไม่บรรลุเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอและนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์ประจำปี  เพื่อผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้แน่ใจว่า สวทช. จะบรรลุเป้าหมายตามแผนในที่สุด โดยจากผลการดำเนินงานใน 2 ปี ที่ผ่านมาพบว่า สวทช. ผลิตผลงานได้มากและบรรลุเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่  แต่ยังสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ได้ไม่มากเท่าที่ควร  ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกในปี 2552 นี้  สวทช.จึงเล็งเห็นว่า การนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เป็นประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนสำหรับประเทศ อีกทั้ง สวทช. ต้องดำเนินงานโดยคำนึงถึงการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินการได้ต่อเนื่องจนบรรลุผล สวทช. จึงได้กำหนดกลยุทธ์ที่สำคัญในการดำเนินงานประจำปี 2552 ไว้ 3  ด้าน ดังนี้
  1. แสวงหาทรัพยากร (รายได้) เพื่อให้ สวทช. สามารถดำเนินงานตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นนอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน โดยอาศัยกลไกการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนและมุ่งให้รายได้นั้นเกิดจากการดำเนินงานด้านการร่วมและรับจ้างวิจัยและพัฒนา และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
  2. เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์จากผลงานของ สวทช. ให้ส่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ผู้มีส่วนได้เสียมองเห็นและรับรู้ได้ และลูกค้าได้ประโยชน์อย่างชัดเจน
  3. พัฒนาความสามารถของพนักงาน สวทช. โดยการพัฒนาหน่วยผลิต (Production Unit) อันได้แก่ ห้องปฏิบัติ การวิจัยและห้องปฏิบัติการบริการ ให้มีระบบการทำงานที่เอื้ออำนวย และพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของแต่ละคน ให้บรรลุศักยภาพอย่างเต็มที่รวมทั้งควบคุมอัตราการเติบโตของจำนวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ สวทช. เอง  เพื่อมุ่งให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ขององค์กร ไปพร้อมๆ กับการเพิ่มปริมาณและคุณค่าของผลงาน

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป