แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวนที่ 6.4 (พ.ศ. 2564 - 2568)

แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวนที่ 6.4 (พ.ศ. 2564 - 2568)

สวทช. ทบทวนแผนกลยุทธ์เป็นประจำทุกปี (Rolling strategic plan) ด้วยตระหนักว่าสถานการณ์ภายนอก มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีแนวโน้มที่จะรวดเร็วและรุนแรงมากขึ้น การทบทวนแผนกลยุทธ์ที่ 6.4 จึงใช้ แนวทาง การเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน (Disruption) ในทุกระดับ ที่ให้ความสำคัญกับการทบทวน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ต่อภารกิจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของ สวทช. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังส่งผลต่อทั่วโลก กระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ มีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของ สวทช. ในการนำ วทน. ไปตอบโจทย์ของประเทศในมิติต่าง ๆ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 6 มีการรวบรวมความคิดเห็นของผู้ทำงานหลักของแผนงานด้าน วทน. จากนั้นวิเคราะห์ โอกาส ความท้าทาย จุดแข็ง และจุดอ่อนของ สวทช. ด้วยกรอบ SWOT และ TOWS Analysis เพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่ สวทช. ควรมุ่งเน้นในอีก 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2564 - 2568) นอกจากนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมของ สวทช. ในการขับเคลื่อน งานด้าน วทน. ในระยะต่อไป สวทช. มีการศึกษาเปรียบเทียบระบบนิเวศ (Ecosystem) ในการดำเนินงานด้าน วทน. ของประเทศไทยและต่างประเทศ และปักหมุดภารกิจของ สวทช. เทียบกับหน่วยงานวิจัยชั้นนำของโลก แผนกลยุทธ์ 6.4 ได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมถึงคณะผู้บริหารในการให้ความเห็น ร่วมกำหนด ทิศทาง แผนงาน กลยุทธ์ ซึ่งจะทำให้การนำแผนไปสู่การปฏิบัติของ สวทช. เป็นไปด้วยความราบรื่น บรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา วทน. ตอบโจทย์ประเทศตามความคาดหวัง  

แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวนที่ 6.4 ซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับกระบวนการทำงานภารกิจตามโครงสร้าง (Function-Based) เพื่อให้สอดรับกับภารกิจยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยมีการปรับโครงสร้างองค์กรและขยายขอบเขตการดำเนินงานโดยแบ่งโครงสร้างหน่วยงานสำคัญที่ดำเนินงานด้านวิจัยและพัฒนาออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

1. Research Pillar ทำหน้าที่ในส่วนการวิจัยและพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีพื้นฐาน ในแต่ละด้าน (Capacity Building) และการนำเอาเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เพื่อตอบภารกิจยุทธศาสตร์ที่มีการกำหนดไว้ โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม (Pillars) ตามความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพื้นฐาน ได้แก่

ซึ่งภายใต้ Pillar ต่าง ๆ ยังมีการแบ่งการดำเนินงานเป็น Sub-Pillar, Research Group และ Research Team ตามลำดับ

2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเฉพาะทาง (Focus Center) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามภารกิจโครงสร้าง (Function-Based) ดำเนินงานเพื่อตอบสนองโดยตรงต่อภารกิจยุทธศาสตร์ (Agenda-Based) ซึ่งตรงกับกลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย ได้แก่ 1) ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (Assistive Technology and Medical Devices Research Center: A-MED) 2) ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (National Security and Dual-Use Technology Center: NSD) และ 3) ศูนย์วิจัยระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ (Rail and Modern Transports Research Center: RMT)

3. National Science and Technology Infrastructure (NSTI) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานดําเนินการวิจัยเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ให้บริการทางด้านเทคนิควิชาการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ แบ่งเป็น 5 หน่วยงาน ได้แก่

4. National Quality Infrastructure (NQI) ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ ดำเนินการพัฒนาระบบบริการวิเคราะห์ทดสอบที่มีมาตรฐานและได้รับการรับรอง เป็นหน่วยงานสำคัญในการช่วยยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับ และสามารถแข่งขันได้ แบ่งเป็น 5 หน่วยงาน 1) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronic Product Testing Center: PTEC) 2) ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NSTDA Characterization and Testing Service Center: NCTC) 3) ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (Design and Engineering Consulting Service Center: DECC) 4) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (Industrial Ceramic and Houseware Product Testing Center: CTEC) และ 5) ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center: TBES)

ดาวน์โหลดเอกสาร (PDF ไฟล์ 4.1 MB)

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป