แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 6.3 (พ.ศ. 2563-2567)

ในช่วงปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีการปฏิรูปในด้านโครงสร้างระบบบริหารจัดการนโยบายและด้านงบประมาณ การทบทวนกลยุทธ์จึงมีความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมขององค์กรและทิศทางการดำเนินงานของ สวทช. ในช่วง 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2563 – 2567) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ สวทช. สามารถสนับสนุนแนวคิด Power to Lead ของการจัดตั้งกระทรวง อว. ในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เป็นฐานในการสร้างคนไทยในศตวรรษที่ 21 และนำพาประเทศไทยก้าวเข้าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมภายใต้แนวคิดประเทศไทย 4.0 มีการกำหนดเป้าหมายสิ่งส่งมอบที่ชัดเจนของแต่ละภารกิจที่ดำเนินการ มีกลไกการดำเนินงานและร่วมกับพันธมิตรอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน เพื่อสนับสนุนความสำเร็จของเป้าหมาย เพื่อนำพาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ที่ได้พิจารณาความเสี่ยงในการดำเนินงานของ สวทช. ควบคู่กันไป  ดาวน์โหลดเอกสาร (PDF ไฟล์ 9.43 MB)

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป