สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์เป็นประจำทุกปี (rolling strategic plan) เพื่อปรับ เปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป กระบวนการ ทบทวนแผนกลยุทธ์ จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้องค์กรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงาน เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุทิศทาง เป้าหมาย สามารถ ส่งมอบผลงานสู่เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ โดยแผนกลยุทธ์ ฉบับทบทวน 6.1 ฉบับย่อ เป็นเอกสารสื่อสารสาระสำคัญในส่วนที่มีการแก้ไขหรือ ปรับปรุงเพิ่มเติมจากแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 6 เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น ในเรื่องกิจกรรมต่างๆ ที่ สวทช. จะดำเนินการ เป้าหมายสิ่งส่งมอบ และประโยชน์ ที่ประเทศจะได้รับในเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากธุรกิจเทคโนโลยี และอุตสาหกรรม ใหม่ นำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของ สวทช. ตามที่ได้กำหนดในแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 6

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป