สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์เป็นประจำทุกปี (rolling strategic plan) เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากบริบทต่างๆ และสภาพแวดล้อมจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ของ สวทช. ดังนั้น กระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์ จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ในการทำให้องค์กรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงาน เพื่อให้องค์กร สามารถบรรลุทิศทาง เป้าหมาย สามารถส่งมอบผลงานสู่เศรษฐกิจและสังคม ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มั่นใจว่า สวทช. มีเอกสารแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีความสมบูรณ์ ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่หน่วยงาน ทุกระดับได้อย่างต่อเนืองเป็นรูปธรรม

      การทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำปี 2560 เป็นปีแรกของการดำเนินการ ตามแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 6 (2560-2564) มีวัตถุประสงค์เพือให้ สวทช. มีความชัดเจนมากขึ้นในเรืองกิจกรรมต่างๆ ที่ สวทช. จะดำเนินการในช่วง 5 ปีข้างหน้า เป้าหมายสิ่งส่งมอบ และประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับในเรืองของผลกระทบที่เกิดจากธุรกิจเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมใหม่ และเพือเชือมโยงกับแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี เอกสารนี้จึงสรุปเฉพาะสาระสำคัญเฉพาะในส่วนที่มีการแก้ไขหรือปรับปรุงเพิ่มเติมจากแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 6 และกลไก กลยุทธ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ สวทช. ในการดำเนินงาน
เพือให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 6 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป