ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี

ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การขยายตลาด หรือเปิดโอกาส ทางการค้าสู่ตลาดใหม่ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับ ประเทศไทย รวมทั้งการสนับสนุนให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ การสนับสนุนด้านการเงิน ภาษ๊ และมาตรการส่งเสริม เช่น เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เงินร่วมลงทุน สิทธิประโยชน์ด้านภาษี การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทาง วิทยาศาสตร์และนิคมวิจัยของประเทศ และการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม

บริการสำหรับภาคเอกชน

สวทช. สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และช่วยแก้ปัญหา (Solution Provider) ให้กับผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านบริการต่างๆ มากมาย เพื่อให้ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและบริการ ที่จะช่วยให้ผลประกอบการดีขึ้น จนเกิดความตระหนักถึงประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระยะยาว และนำไปสู่การทำวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้น

บริการจากสวทช.

เช่าพื้นที่ ธุรกิจและการลงทุน เช่าพื้นที่ ธุรกิจการลงทุน ธุรกิจการลงทุน พัฒนาบุคลากร วิเคราะห์ทดสอบ วิเคาระห์ทดสอบ วิจัยพัฒนา วิจัยพัฒนา พัฒนาบุคลากร

 

VDO แนะนำบริการด้านเทคโนโลยี สำหรับภาคเอกชน ของ สวทช.

NSTDA Services : FOOD Industry

สวทช. กับการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยด้านอุตสาหกรรมอาหาร บริการด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม, บริการวิเคราะห์และทดสอบ, การถ่ายทอดเทคโนโลยี, การส่งเสริมธุรกิจ SMEs/Start-up, การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/อุตสาหกรรม, การเงิน ภาษีและมาตรการส่งเสริม และบริการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยด้านอุตสาหกรรมอาหาร สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงของการลงทุนวิจัย พัฒนา และเข้าใจการทำธุรกิจเทคโนโลยีดียิ่งขึ้นขึ้น

Download เอกสาร NSTDA Services: Food Industry

NSTDA Services

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีพันธกิจในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาผู้ประกอบการไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ตั้งแต่การสร้างสรรค์งานวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการออกแบบ ตลอดจนผลักดันการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการไทยด้วยกลไกต่างๆ ตั้งแต่การพัฒนากำลังคน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ รวมไปถึงกลไกในการลดความเสี่ยงในการทำวิจัยพัฒนาให้กับภาคเอกชน ซึ่งกลไกต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้เอกชนไทยสามารถยกระดับความสามารถทางการแข่งขันด้านเทคโนโลยี และพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน สร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป

ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วของโลก ณ เวลานี้ เพื่อให้ภาคธุรกิจไทยสามารถร่วมกันผลักดันเศรษฐกิจไปสู่ Thailand 4.0 ได้ ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งเป็นโอกาสที่จะพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางได้นั้น กลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทย ลงทุนทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จึงยิ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง สวทช. จึงได้ถือโอกาสรวบรวมกลไกการสนับสนุนต่างๆ ในหนังสือฉบับนี้ และหวังว่าผู้ประกอบการจะให้ความสนใจนำกลไกการสนับสนุนต่างๆ เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อมาร่วมกันสร้างสรรค์งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ผลักดันประเทศไทยให้เข้าสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างแท้จริงต่อไป

Download เอกสาร NSTDA Service

Smart Farming

สวทช. สนับสนุนการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในภาคการเกษตร
ตั้งแต่การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยีการปลูก การจัดการพืช/สัตว์สมัยใหม่
ระบบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ การเตือนการณ์ คาดการณ์ผลผลิต และการบริหารจัดการกระบวนการผลิต

ในแง่ของผู้ประกอบการ การนำเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มมาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนจากการลดการใช้ปุ๋ยและยาที่เป็นต้นทุนหลักของเกษตรกรไทย และยังได้ผลิตผลที่ปลอดภัย ได้คุณภาพและปริมาณคงที่ ตรงตามความต้องการของตลาด
อีกทั้งยังสามารถนำผลผลิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพคงที่มาแปรรูปให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นได้อีกด้วย

Download เอกสาร Smart Farming

 Food for Future

นโยบายของภาครัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 หรือแผนแม่บทต่างๆ ล้วนให้ความสำคัญและวางทิศทางเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพราะนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหา สร้างสิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่าง ตลอดจนเพิ่มมูลค่าและปริมาณผลิตภัณฑ์ได้อีกหลายเท่าตัว

ในแง่ของผู้ประกอบการ นวัตกรรมจะช่วยลดต้นทุนในระยะยาวการบริหารจัดการวัตถุดิบปรับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสร้างผลิตภัณฑ์และประโยชน์อีกมากมาย เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะพาทุกคนไปสู่โลกของ “อาหารเพื่ออนาคต” ทั้งเทรนด์อาหารที่กำลังมา กระบวนการทำงานของนักวิจัย ความสำเร็จของนักธุรกิจจากการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และยังได้รู้จักสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ สวทช.ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม ตลอดจนหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆอย่างครบถ้วน
ถึงเวลาพาอุตสาหกรรมอาหารของเรา
ก้าวสู่อนาคตกันแล้ว

Download เอกสาร Food for Future

Research Gap Fund 

Research Gap Fund ประจำปีงบประมาณ 2563

  >> รอบที่ 2 (ถึง 20 เมษายน 2563) https://www.nstda.or.th/th/news/230-nstda-services/research-gap-fund/13096
  >> รอบที่ 1 (ถึง 13 มกราคม 2563) https://www.nstda.or.th/th/news/230-nstda-services/research-gap-fund/12916

ผลงานที่ผ่านมา

1. Research Gap Fund ประจำปีงบประมาณ 2560

2. Research Gap Fund ประจำปีงบประมาณ 2561

3. Research Gap Fund – Ted Fund ปีงบประมาณ 2561
    >> https://www.nstda.or.th/th/news/230-nstda-services/research-gap-fund/11884

4. Research Gap Fund ประจำปีงบประมาณ 2562
    >> https://www.nstda.or.th/th/news/230-nstda-services/research-gap-fund/12390

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป