ภาคผนวก
 
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
 
            ในปีงบประมาณ 2555 รัฐบาลมีนโยบายการบริหารเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยให้ความสำคัญกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ ควบคู่ไปกับการยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเป้าหมายและกิจกรรมของ สวทช. มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รวมถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 11 ดังภาพที่ 2 และภาพที่ 3
 
 
ภาพที่ 2 แสดงความสอดคล้องของการดำเนินงานของ สวทช. ที่สอดคล้องนโยบายของประเทศ
 

 

S&T Awareness หมายถึง การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
HRD หมายถึง การพัฒนากำลังคน
Cluster หมายถึง คลัสเตอร์วิจัยมุ่งเป้า
Cross Cutting หมายถึง งานที่ สวทช. ดำเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ ๒ คลัสเตอร์ ขึ้นไป
Platform หมายถึง กลุ่มโปรแกรมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน
Focus center หมายถึง ศูนย์แห่งความเป็นเลิศเฉพาะด้าน
Training services หมายถึง การสนับสนุนกำลังคน (ด้านฝึกอบรม)
Technical services หมายถึง การบริการวิชาการและทดสอบ
iTAP หมายถึง การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
Business Assistant หมายถึง การสนับสนุนด้านธุรกิจเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี
S&T Infrastructure หมายถึง การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Science Park หมายถึง อุทยานวิทยาศาสตร์ (Thailand Science Park และ Software Park)
 
ภาพที่ 3 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณระดับชาติกับเป้าหมายและกิจกรรมของ สวทช. ปีงบประมาณ 2555
 
 
 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป