ตามที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินโครงการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Accelerate) ประจำปี 2563 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการเทคโนโลยี ในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Accelerate) ประจำปี 2563 ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 14 ราย ดังเอกสารดาวน์โหลด

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ตามเอกสาร ดำเนินการยืนยันสิทธิ โดยแจ้งยืนยันผ่านทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  และให้ระบุว่า "แจ้งยืนยันสิทธิ Food Accelerate" ภายในวันที่ 10 เมษายน 2563 หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป