For English-version news, please visit : NSTDA Vice President elected as president of IASP Asia Pacific Division

นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคของสมาคมอุทยานวิทยาศาสตร์นานาชาติ (International Association of Science Parks and Areas of Innovation, IASP) นับเป็นก้าวสำคัญของไทย ที่จะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ในเวทีโลก

เมื่อเร็วๆนี้ สมาคมอุทยานวิทยาศาสตร์นานาชาติ ได้จัดงานประชุมนานาชาติ 36TH IASP WORLD CONFERENCE 2019 ณ เมืองน็องต์ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นการรวมเครือข่ายของอุทยานวิทยาศาสตร์และ Area of Innovation จากทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการนวัตกรรม อันนำไปสู่การเติบโตของภาคเศรษฐกิจระดับโลก ตลอดจนการถ่ายทอดด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ Science, technology & research parks (STPs) ทั่วโลก

พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาให้นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ในฐานะผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ดำรงตำแหน่งประธานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคของสมาคมอุทยานวิทยาศาสตร์นานาชาติ (International Association of Science Parks and Areas of Innovation, IASP) โดยมีวาระ 2 ปี (ค.ศ.2019-2020) มีสมาชิกเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ต่างๆ กว่า 350 แห่ง จาก 74 ประเทศทั่วโลก

นางสุวิภา กล่าวว่า “การเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสดีที่ไทยจะใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์นี้เป็นสะพานเชื่อมธุรกิจและขยายความร่วมมือและตลาดต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการและส่งเสริมให้นานาชาติเห็นถึงศักยภาพของอุทยานวิทยาศาสตร์ในไทยและดึงดูดให้มาลงทุน อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการไทยในเวทีโลก”
https://www.iasp.ws/Activities/News/new-faces-on-iasp-board-of-directors

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป