หลักการและเหตุผล

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการสร้างศักยภาพทางการผลิตและการบริการเพื่อยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จำเป็นต้องเพิ่มสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาครัฐบาลและภาคเอกชน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้เกื้อหนุนการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังต้องเสริมสร้างสมรรถนะทางวิศวกรรมและสมรรถนะทางเทคโนโลยีอื่นๆ ตลอดจนการบริการทางเทคโนโลยีด้านต่างๆ ไปพร้อมกันด้วย จึงจะสามารถนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการผลิต การบริการ และกิจกรรมต่อเนื่องต่างๆ ทั้งทางภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ รวมทั้งช่วยให้ภาคการผลิตสามารถรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครอบคลุมกิจกรรมหลายประเภทและต้องอาศัยทุนจํานวนมากทั้งจากภาครัฐบาลและจากแหล่งทุนอื่นทั้งภายในและต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นทุนในการใช้จ่ายและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่มาของกองทุน/เงินทุน

จัดตั้งตามความในมาตรา ๑๗ แห่ง พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๓๔ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๔

การบริหารจัดการกองทุน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นหน่วยงานที่ดูแลและบริหารกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยสามารถระดมทุนและบริหารทุนเพื่อดําเนินกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกื้อหนุนองค์กรต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถประสานการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชนให้บรรลุประโยชน์ร่วมสูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้การดำเนินงานและบริหารกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ภายในการควบคุมดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ซึ่งประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นรองประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการไม่เกินยี่สิบสองคน โดยให้แต่งตั้งจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับผู้ซึ่งมิใช่ข้าราชการจํานวนฝ่ายละเท่า ๆ กัน และให้ผู้อํานวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกรรมการและเลขานุการ (กวทช. ชุดปัจจุบัน)

รูปแบบ/แนวทางการพัฒนา ว และ ท

สวทช. มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม (Research Development Design and Engineering) จน สามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์  (Technology Transfer) พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากำลังคน  (Human Resource Development) และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ด้าน ว และท ที่จำเป็น ทั้ง การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ และการให้บริการเช่า/ใช้พื้นที่ รวมถึงการให้บริการด้านธุรกิจและการลงทุนต่างๆ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ซึ่ง สวทช. ได้ดำเนินงานผ่านการทำงานร่วมกันของศูนย์ทั้ง 5 ศูนย์ ได้แก่

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป