Eco Carประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่สำคัญในภูมิภาค มีรายได้จากการส่งออกมากกว่า 3 แสนล้านบาทต่อปี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. กำหนดยุทธศาสตร์ในการวิจัยพัฒนาในช่วงปี 2550-2554  โดยมีคลัสเตอร์ยานยนต์และการจราจรมุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ และช่วยพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีแก่ผู้ผลิตโดยเฉพาะตลาดยานยนต์เอนกประสงค์ในภาคการเกษตร รวมถึงรถยนต์ประหยัดพลังงาน Eco Car ฯลฯ

ศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKS ขอนำเสนอรายงานแผนที่ความรู้จากเอกสารสิทธิบัตร Patent งานวิจัยตีพิมพ์ Research Publication บทความด้านการตลาดMarket Information ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรถยนต์แห่งอนาคตประเภท Hybrid Car, Electric Car, Hydrogen Carโดยรวบรวมเอกสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติจากแหล่งข้อมูลวิชาการออนไลน์ที่สำคัญ

บทคัดย่อ

ผลการวิเคราะห์เอกสารสิทธิบัตรเรื่อง Hybrid, Hydrogen, Electric Car พบมีจำนวนมากกว่า 8,000 เรื่อง จากสำนักงานสิทธิบัตรที่สำคัญ5 แห่งของโลก คือ US,EP,JP,DE,WO  พบบริษัท Toyota Motor Corp เป็นผู้นำอันดับ 1 ตามดวยบริษัท Nissan Motor Co.Ltd. มีการขอยื่นจดมากที่สุด โดยในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ ปี 1999 เป็นต้นมามีการขอยืนจดเรื่องนี้สูงขึ้นตามลำดับต่อเนื่อง ปี 2007 มีจำนวน 933 เรื่อง จัดตามหมวดหมู่ B60K B -  Operations : Transportation Vehicles  สูงสุด 2,981 เรื่อง กลุ่มคำที่ปรากฎในเอกสารสิทธิบัตรสูงสุดได้แก่ transmission clutch, gear, engine, torque

เอกสารงานวิจัยพบสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศผู้นำการวิจัยเรื่องนี้ โดยหน่วยงาน Univ.Michigan จัดเป็นการวิจัยในสาขา Engineering, Electrical & Electronicสูงสุด ประเทศในกลุ่มเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้

รายงานการตลาดและธุรกิจ พบมีรายงานที่สำคัญวิเคราะห์ถึงแนวโน้มตลาดของรถยนต์ประเภทนี้ซึ่งให้ความเห็นว่าตลาดจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประมาณการว่าสหรัฐอเมริการจะมียอดขายถึง 1 ล้านคันในปี ค.ศ.2012    

คำสำคัญ  รถยนต์ / ไฮบริด / ไฟฟ้า / ไฮโดรเจน/แผนที่/สิทธิบัตร/งานวิจัย

 

รายงานสารสนเทศเชิงวิเคราะห์  แผนที่ความรู้ (สิทธิบัตร งานวิจัย) :
รถยนต์แห่งอนาคต
Patent Map / Knowledge map :  Hybrid, Hydrogen, Electric Car
สารสนเทศเชิงวิเคราะห์  ฉบับที่ 1 /2552 - 31 ตุลาคม 2551
เรียบเรียงโดย รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่
ศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKS
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม PDF Download

 

 


    

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป