บทความวิจัยตีพิมพ์เรื่องสิ่งทออัจฉริยะ จากฐานข้อมูล Thomson ISI พบมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี ค.ศ.2000 มีจำนวน 3 เรื่อง ถึงปี ค.ศ.2008 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 50 เรื่อง ประเทศผู้นำการวิจัย คือ สหรัฐอเมริกา (65) จีน (36) อังกฤษ (20) ญี่ปุ่น (16)  ฝรั่งเศส (15) เกาหลีใต้ (15) ไต้หวัน (14) อิตาลี (13) เยอรมนี (12) สวิสเซอร์แลนด์ (12)  แสดงข้อมูลโดยรวมแบบ Profile / ตาราง Matrix /  แผนที่ Cross-Correlation Map แสดงรายการบรรณานุกรมโครงการวิจัยจากการสนับสนุนทุนวิจัยโดยประเทศสหรัฐ อเมริกา NTIS, U.S. Department of  Commerce

ส่วนเอกสารสิทธิบัตรจากฐานข้อมูล Thomson Delphion พบ ประเทศเยอรมนีเป็นผู้นำลำดับ 1 ที่มีการคิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทออัจฉริยะที่มุ่ง สู่ภาคอุตสาหกรรมที่มีการขอยื่นจดสิทธิบัตร โดยพบปีที่ยื่นขอมีอัตราเพิ่มขึ้นตลอดมา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 มีจำนวน 5 เรื่อง จนถึงปี ค.ศ.2007 มีจำนวน 120 เรื่อง แสดง Profile ประเทศผู้นำที่มุ่งสู่ขอความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ สิ่งทออัจฉริยะ DE (157) US (51) CH(21) FR(9) NL(9) แสดงแผนภูมิ Patent Assignee / Countries /  Priority Years / Publication Country
 คำสำคัญ  สิ่งทออัจฉริยะ / Smart textile(s) / บทความวิจัย / โครงการวิจัย / แผนที่ /สิทธิบัตร
 

รายงานสารสนเทศเชิงวิเคราะห์  แผนที่ความรู้ (สิทธิบัตร งานวิจัย) แผนที่เทคโนโลยี สิ่งทออัจฉริยะ
Patent Map / Knowledge map  Smart Textiles Technology
สารสนเทศเชิงวิเคราะห์  ฉบับที่ 3/2552 - 26 ธันวาคม 2551                                                               
เรียบเรียงโดย รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่
ศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKS
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม                                                                                            PDF Download

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป