สิทธิบัตรการประดิษฐ์เทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจำนวน 75 เรื่อง เมื่อวิเคราะห์พบหน่วยงานที่ยื่นขอความคุ้มครองสูงได้แก่ WRT International LLC/ ADA Technologies, Inc. / Schlumberger Technology Corp. ของสหรัฐอเมริกา วิเคราะห์ถึงหมวดหมู่สิทธิบัตร ตามระบบต่างๆ พบ ระบบ IPC – C02FC Chemistry & Metallurgy Treatment สูงสุด ระบบ Derwent Classification - T01 Digital Computer และ D15 Treating Water ระบบ US.Classification - 210 Liquid Purification or separation กลุ่มคำสำคัญในเอกสารสิทธิบัตรพบสูงสุด ได้แก่ estimate, measurement, subsurface model, synthetic zeolite เป็นต้น แสดงสิทธิบัตรเรื่องที่น่าสนใจเช่น US 7103479B2 Method and system for evaluating water usage / US6978794B2 Automatic control method and system for irrigation เป็นต้น
 ส่วนเอกสารงานวิจัยตีพิมพ์ พบประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตงานวิจัยเรื่องนี้สูงสุดจากหน่วยงาน USDA ARS/ Univ. Arizona จัดอยู่ในหมวดหมู่สาขาวิชา Engineering Civil ส่วนหน่วยงานวิจัยที่ผลิตงานวิจัยสูงสุด คือ Chinese Academy of Science รายงานแสดงผลการวิเคราะห์เป็น กราฟ แผนภูมิ และแผนที่

คำสำคัญ  การจัดการทรัพยากรน้ำ / สิทธิบัตร / เอกสารวิจัย / วิเคราะห์ / แผนที่
 

รายงานสารสนเทศเชิงวิเคราะห์  แผนที่ความรู้ (สิทธิบัตร งานวิจัย) :
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
Patent Map / Knowledge map :  Water Resources Management
สารสนเทศเชิงวิเคราะห์  ฉบับที่ 12 /2551 - กันยายน 2551                                                               
เรียบเรียงโดย รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่
ศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKS
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม                                                                                         PDF Download

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป