ศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. จัดทำรายงานเรื่องแผนที่ความรู้/แผนที่สิทธิบัตรเรื่องข้าว มุ่งหวังว่าเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้างานวิจัยเรื่องข้าวในระดับนานาชาติบน พื้นฐานจากเอกสารงานวิจัย สิทธิบัตร ที่มีเผยแพร่ให้บริการ ออนไลน์ เพื่อให้เห็นภาพรวมของงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม เรื่องข้าว และเพื่อเป็นการติดตาม ให้เท่าทันความก้าวหน้าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้าวคำสำคัญ  แผนที่ความรู้ / แผนที่สิทธิบัตร / ข้าว / เมล็ดพันธุ์ / ปรับปรุงพันธุ์ / ลูกผสม / ผลผลิต

รายงานสารสนเทศเชิงวิเคราะห์  แผนที่ความรู้ (สิทธิบัตร งานวิจัย) :
แผนที่สิทธิบัตร แผนที่ความรู้ ข้าว (เมล็ดพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ ลูกผสม ผลผลิต)
   
สารสนเทศเชิงวิเคราะห์  ฉบับที่                                                                                                           
10 /2551 - มิถุนายน                                            
เรียบเรียงโดย รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่
ศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKS
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม PDF Download

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป