รายงานแสดงผลการสืบค้นบทความวิจัยเรื่อง ITS จากฐานข้อมูลสำคัญในสาขา Computer Science 6  ฐาน คือ IEEE Xplore / Citeseer / arXiv / Google Scholar / HireWire / OAIster และผลการวิเคราะห์บทความวิจัย จาก ISI:WOS พบสถาบันผู้นำ การวิจัยเรื่องนี้ คือ  Univ.Calif. Berkeley และ MIT บท​ความที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด 24 ครั้ง คือเรื่อง On the accuracy of cellular mobile station location estimation ตีพิมพ์ ในวารสารชื่อ IEEE Transaction on Vehicular Technology คำศัพท์ที่พบสูงสุด​ได้แก่กลุ่มคำ model / system / algorithm สิทธิบัตร ผลการวิเคราะห์พบบริษัท ผู้ถือครองสิทธิบัตรสูงสุด ใน เรื่อง ITS คือ Arrivalstar Inc. จัดอยู่ในหมวดหมู่  Derwent  คือ Digital computers สูงสุด​ ​กลุ่มคำศัพท์สำคัญคือ detect, determine, disclose, obstacle, measure ส่วนสิทธิบัตรที่ยื่นขอพบบริษัท Samsung Electronic Co. Ltd. และบริษัท Siemen, AG เป็นผู้ยื่นขอสูงสุด จัดอยู่ในหมวด​ Physics: Signalling และในระบบหมวดหมู่ Derwent คือ Broadcasting, Radio and line transmission แสดงรายการสิทธิบัตรไทยที่เกี่ยวข้องจราจรคำสำคัญ ระบบขนส่ง / จราจรอัฉริยะ / แผนที่ / บทความวิจัย / สิทธิบัตร

รายงานสารสนเทศเชิงวิเคราะห์  แผนที่ความรู้ (สิทธิบัตร งานวิจัย) :
ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ
Patent Map / Knowledge map :  Intelligent Transportation system , ITS
สารสนเทศเชิงวิเคราะห์  ฉบับที่                                                                                                               
9/2551 - พฤษภาคม 2551                                                      
เรียบเรียงโดย รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่
ศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKS
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม PDF Download

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป