ศวท./ STKS วิเคราะห์บทความวิจัยและสิทธิบัตร เรื่องเทคโนโลยีฮาร์ดดิสไดรฟ์ จากฐานข้อมูลวิชาการ ISI:WOS และ Delphion ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ วารสารที่มีการตีพิมพ์เรื่อง HDD และได้รับการอ้างอิงสูงสุด คือ IEEE Transactions on Magnetics โดยบทความที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดเท่ากับ 31 ครั้ง มาจากผู้แต่งสถาบัน Dept. Mech. Engn.; Univ. Calif Berkeley, USA. จัดลำดับหน่วยงานผู้นำการวิจัยเรื่อง HDD คือ  Nanyang Tech. Univ.; Singapore  คำสำคัญที่พบสูงสุด คือ design / microactuator รายงานแสดง Profile หน่วยงาน Top 10 พร้อมแผนที่

ผลการวิเคราะห์สิทธิบัตร พบว่าบริษัท Samsung Electronics Co. ltd. เป็นผู้นำสูงสุด ทั้ง Granted Patents และ Application Patents คำศัพท์ที่พบสูงสุด คือ head / mount / actuator / rotate


คำสำคัญ ฮาร์ดดิสไดรฟ์ / บทความวิจัย / สิทธิบัตร / วิเคราะห์ / แผนที่

รายงานสารสนเทศเชิงวิเคราะห์  แผนที่ความรู้ (สิทธิบัตร งานวิจัย) ฮาร์ดดิสไดรฟ์
Patent Map / Knowledge map                                                                                       
Hard Disk Drive
สารสนเทศเชิงวิเคราะห์  ฉบับที่ 8/2551 - เมษายน 2551                                                                 
เรียบเรียงโดย รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่
ศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKS
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม PDF Download

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป