แผนที่ความรู้ Knowledge Map เรื่อง ยางธรรมชาติ (Natural Rubber) เพื่อให้เห็นภาพรวมความรู้ เรื่อง ยางธรรมชาติ จากวงการวิจัย นวัตกรรมทั่วโลก ด้วยการวิเคราะห์และสรุปประเด็นสำคัญในรุปแบบที่เข้าใจง่ายจากบทความวิจัย (Research Publications) ทั่วโลก จำนวน 2,250 เรื่องและ สิทธิบัตรที่ได้รับการคุ้มครองจากประเทศที่เป็นตลาดสำคัญของโลก จำนวน 6,689 เรื่อง ถือว่าเป็นการติดตาม ตรวจสอบ ความก้าวหน้าของงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางธรรมชาติของทั่วโลก ศวท. คาดหวังว่า แผนที่ความรู้เรื่อง ยางธรรมชาตินี้สามารถสนับสนุนและใช้ประโยชน์ในการติดตามรับรู้ให้เท่าทัน กับสถานการณ์โลก ใช้วางแผนนโยบายในการวิจัยพัฒนาเรื่องยางธรรมชาติของประเทศต่อไป


คำสำคัญ ยางธรรมชาติ / Natural Rubber / บทความวิจัย / สิทธิบัตร / วิเคราะห์ / แผนที่

รายงานสารสนเทศเชิงวิเคราะห์  แผนที่ความรู้ (สิทธิบัตร งานวิจัย) ยางธรรมชาติ
Patent Map / Knowledge map                                                                                       
Natural Rubber
สารสนเทศเชิงวิเคราะห์  ฉบับที่ 5/2551                                                                                         
เรียบเรียงโดย รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่
ศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKS
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม PDF Download

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป