ผลการวิเคราะห์บทความวิจัยจาก ISI:WOS เรื่องนี้พบว่าประเทศจีนเ็ป็นผู้นำ 64 บทความจาก 489 บทความ ในขณะที่การวิเคราะห์สิทธิบัตร จำนวน 417 รายการ จากฐานข้อมูลสิทธิบัตร Delphion พบว่าบริษัท Micron technology inc. เป็นผู้นำได้รับการคุ้มครองสูงสุด 127 รายการ โดยรายละเอียดการวิเคราะห์ทั้งส่วนบทความและสิทธิบัตรได้จัดทำเป็นรายงานสารสนเทศวิเคราะห์ดังเอกสาร


คำสำคัญ เซลล์แสงอาทิตย์ / Solar Cell / บทความงานวิจัย / สิทธิบัตร

รายงานสารสนเทศเชิงวิเคราะห์  แผนที่ความรู้ (สิทธิบัตร งานวิจัย) เซลล์แสงอาทิตย์
Patent Map / Knowledge map                                                                                       
Solar Cel
สารสนเทศเชิงวิเคราะห์  ฉบับที่ 4/2551 - พฤศจิกายน 2550                                                                
เรียบเรียงโดย รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่
ศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKS
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม PDF Download

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป