รายงานแผนที่ความรู้ (Knowledge Mapping) เรื่องโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ได้แก่ ไข้หวัดนก ไข้เลือดออก และไข้มาลาเรีย เป็นรายงานที่รวบรวมและวิเคราะห์จากแหล่งสารสนเทศสำคัญ 2 แหล่งคือ ฐานข้อมูลบทความวิจัยสาขาแพทย์ Pubmed-Medline และฐานข้อมูลสิทธิบัตร Thomson: Delphion


คำสำคัญ ไข้หวัดนก / ไข้เลือดออก / ไข้มาลาเรีย / วิจัย / สิทธิบัตร / Mapping

รายงานสารสนเทศเชิงวิเคราะห์  แผนที่ความรู้ (สิทธิบัตร งานวิจัย) โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (ไข้หวัดนก / ไข้เลือดออก / ไข้มาลาเรีย)
                                                                               
 
สารสนเทศเชิงวิเคราะห์  ฉบับที่                                                                                                     
1-3/2551 - ตุลาคม 2550                                                             
เรียบเรียงโดย รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่
ศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKS
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม PDF Download

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป