ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKS ทำการรวบรวมเอกสารสิทธิบัตรและเอกสารผลงานวิจัยตีพิมพ์เรื่อง เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Technology) จากแหล่งบริการออนไลน์ที่ สำคัญ รวม 5 แหล่งคือ  Delphion Patent / Espacenet EP Patent / IEEEXplore / ISI:Web of Science และ Elsevier Scopus และทำการวิเคราะห์เพื่อสรุปภาพรวม ผลการสืบค้น + วิเคราะห์ มีความแตกต่างกันบ้างเนื่องจาก ฐานข้อมูลแต่ละแหล่งมีระบบดัชนีแตกต่างกัน  สรุปเอกสารสิทธิบัตรพบว่าบริษัทผู้นำ การขอยื่นจด/ได้รับสิทธิบัตร ได้แก่ บริษัท IBM/Samsung /Microsoft / Cannon / LG Electronic เป็นต้น  มีจำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นขอ/ได้รับการอนุมัติเพิ่มขึ้นทุกปี  ตั้งแต่ปี 2000 (20 เรื่อง) - ปี 2008 (100 เรื่อง) จัดอยู่ในหมวดหมู่ IPC Class G06F (156 เรื่อง)

ส่วนเอกสารงานวิจัยตีพิมพ์จาก 3 แหล่ง ผลการวิเคราะห์ ใกล้เคียงกัน มีจำนวนบทความวิจัยเพิ่มขึ้นทุกปี แสดงบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ปี 2004 พบเป็นบทความวิจัย ในหมวดหมู่ (ตามระบบของ ISI) เรื่อง Instruments+Instrumentation สูงสุด  โดยมีประเทศผู้นำการวิจัยคือ สหรัฐอเมริกา/เยอรมนี / ฝรั่งเศล / อิตาลีและ สเปนคำสำคัญ  ระบบสมองกล / embedded system / แผนที่สิทธิบัตร / แผนที่ความรู้

รายงานสารสนเทศเชิงวิเคราะห์  แผนที่ความรู้ (สิทธิบัตร งานวิจัย) เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว Embedded Technology
Patent Map / Knowledge map   Embedded System Technology
สารสนเทศเชิงวิเคราะห์  4/2552 - 31 มกราคม 2552                                                             
เรียบเรียงโดย รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่
ศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKS
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม                                                                                             PDF Download

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป